دوستی می گفت پسرداییم هشت سالشه چند وقت پیش دلیل و نحوه درست استفاده از اپلیکیشن های تبلت را برای ما توضیح می داد ...
ولی وقتی که من هشت ساله بودم خروس ها را می زدم که مرغ ها را اذیت نکن...!
والا...