ورزش بهترین شیوه برای سوزاندن كالریها است اما گاهی اوقات اشتباهاتی در تمرینات رخ میدهد كه ممكن است موجب كند شدن سوخت وساز بدن شده و در نتیجه مانع از كاهش وزن شوند.كارشناسان بهداشت و سلامت آمریكا در مقاله جدیدی در سایت بهداشتی كول هلت سه نمونه از موثرترین این اشتباهات را معرفی كردهاند. با آگاهی از این خطاها و اصلاح آنها میتوان به افزایش سوختوساز بدن و سوختن بیشتر كالریها كه منجر به كاهش وزن میشود، كمك كرد. این خطاها عبارتند از:1 ـ عدم تغییر در تمرینات؛ اگر یك نوع تمرین را هر روز و هر هفته انجام میدهید ذهن، بدن و تمام عضلات شما خسته میشوند. وقتی تمرین تكراری انجام دهید بدن به آن عادت میكند و دیگر دچار چالش سوخت و سازی نمیشود كه در نتیجه اثرات تمرینات متوقف خواهد شد.راه حل: سعی كنید نوع تمرینات را هرازگاهی تغییر دهید تا تاثیر بهتری روی بدنتان داشته باشند.2 ـ عدم توجه به تمرینات اختصاصی؛ ورزش ایروبیك برای جسم و روح مفید است اما اگر فردی بین تمرینات استقامتی خود نیز تعادل برقرار نكند نه تنها به نتایج مطلوب دست نخواهد یافت بلكه در عین حال یك فاكتور مهم در سلامت و تناسب اندام را از دست میدهد. اگر بین تمرینات كششی، آیروبیك و استقامتی، تعادل برقرار نشود، فرد به نتیجه دلخواه دست نمییابد.راه حل: سعی كنید تمرینات استقامتی مختلف انجام دهید. چون برای ادامه تمرینات به افزایش ماهیچههای قوی نیاز خواهید داشت و تمرینات استقامتی این شرایط را برای شما فراهم میكنند.3 ـ خطای سوم چسبیدن به تمرینات مخصوص سوزاندن چربی است؛ اگر از تردمیل یا دستگاههایی از این قبیل برای سوزاندن چربیهای بدن استفاده كنید، بدن از مقدار بیشتری از چربیهای ذخیره شده خود به عنوان سوخت استفاده میكند اما مشكل اینجا است كه در صورت ادامه این وضعیت بدن كمكم فقط به سوزاندن چربی و كربوهیدرات بیشتر عادت میكند اما مقدار سوختن كالری كاهش مییابد.راه حل: روشهایی را انتخاب كنید كه بیشتر روی سوختن كالری متمركز شوند. بهترین كار این است تمرینات مربوط به سوزاندن چربی را در دورههای كوتاهمدت انجام دهید تا بدن در حالت كلی ورزش كردن به سوزاندن كالری عادت كند و متابولیسم تسریع شود.