هر وقت به باشگاه ميرويد،افرادي را ميبينيد كه بر روي يك بخش مجزايي از بدن كار ميكنند و بدين منظور از صدها روش بهره ميبرند. آنها در واقع به نوعي ساكن باشگاه ورزشي هستند و گويي هرگز قصد ترك آن جا را ندارند.


اين در حالي است كه اگر اين افراد به صورت جدي به محاسبه وقتي كه تلف ميكنند، ميپرداختند هرگز به اين شيوه ادامه نميدادند. با اين روش، سه دليل عمده وجود دارد كه مانع از انجام سريع و موثر تمرينها ميشود:

اول اين كه سطح هورمون رشد و تستوسترون در 40 دقيقه اول يك جلسه تمرين اوج ميگيرد و بعد از يك ساعت دچار افت ميشود. در اين نقطه زماني ديگر اين ترشح كورتيزول است كه شدت ميگيرد و اين بدان معناست كه هورمونهاي عضلهساز در اين مرحله زماني دچار تخريب ميشوند. بنابراين با دقت به شرح موارد فوق توجه داشته باشيد: جلسات تمريني كه 90 دقيقه الي 2 ساعت به طول ميانجامند نه تنها فايدهاي ندارند بلكه فرد را به آسيبهاي جدي مبتلا ميسازند.دومين دليل به اين مسئله باز ميگردد كه با چنين فعاليت گستردهاي در محيط باشگاه به تدريج شوق و علاقه و انگيزه در فرد از بين ميرود. حتي اگر به راستي عاشق تمرين كردن باشيد ديگر پس از تمرين احساس شادابي نميكنيد، به خصوص اين كه مقطع خوبي از وقت آزاد و ارزشمند خود را هر روز در يك مكان خاص بگذرانيد.سومين و آخرين مورد در رابطه با به تعويقافتادن امور روزمره و برنامههاي ديگرتان ميباشد. با اين وضعيت از انجام اموري كه در زندگي به آنها نياز داريد به شدت دور ميمانيد.شيوههايي كه منجر ميشوند مدت محدودي را در باشگاه سپري كنيد و با اين حال با دست پر از آن جا خارج شويد.

1-حرفزدن را در باشگاه فراموش كنيددر باشگاه به تعريف از فيلمهايي كه ديدهايد نپردازيد يا كه از نظر دادن در مورد آقاي المپيا و كارشناسيكردن بر روي مسائل مختلف خودداري كنيد.

شما به خاطر امر ديگري به باشگاه آمدهايد، پس دهانتان را كاملاً ببنديد و به تمرين مشغول شويد. در عوض سعي كنيد در كنار تمرين كردن به موسيقي ملايمي گوش دهيد. در اين صورت با كمك هدفونهايي كه در گوشتان گذاشتهايد، ديگر كسي نيز براي گپزدن به سوي شما نميآيد، مگر اين كه مورد مهمي پيش بيايد. حتي اگر يار تمريني داريد كه نميتواند از پرچانگي دست بردارد به راحتي از وي جدا شويد و عطايش را به لقايش ببخشيد.تنها در اين صورت است كه زمان سپريشده در باشگاه را تبديل به اوقات موثري براي خود ميكنيد.
2-از قبل برنامهريزي كنيدهرگز به باشگاه نرويد و سپس بخواهيد در آنجا تصميم بگيريد كه به اجراي چه تمرينهايي بپردازيد! بدين صورت باز هم وقتتان را تلف ميكنيد. پس، قبل از اين كه به باشگاه برويد خود را به داشتن يك برنامه تمريني خوب مجهز كنيد و سپس شروع به كار كنيد. مابين تمرينها هم به وقتگذراني نپردازيد، در اين صورت پمپ بدنتان به راحتي از بين ميرود. از شب قبل يا در راه باشگاه در مورد تمرينهايي كه ميخواهيد انجام دهيد برنامهريزي كنيد و سپس مطابق با يك برنامه منظم از پيش تعيين شده به كار بپردازيد.

3-وقفههاي استراحتيتان را محدود كنيدسعي كنيد در مدت زمان مفيدي كه در باشگاه هستيد به هيچ عنوان ميان تمرينهايتان وقفه نيندازيد. براي مثال اگر به هيدراتهشدن نياز داريد لازم نيست كه براي مثال 12 بار به سمت آب سردكنبرويد! به جاي ايجاد اين وقفهها در عوض سعي كنيد براي خود يك بطري مخصوص تهيه كنيد!
4-وقفههاي بين ستها را نيز كاهش دهيدپاوركارها 3 الي 5 دقيقه بين ستهاي خود به استراحت ميپردازند. متاسفانه بدنسازان نيز به اشتباه خود را با همين روش سازگار ميكنند و نظرشان هم اين است كه به اين طريق ميتوانند سنگينتر كار كنند. ظاهراً آنها فراموش ميكنند كه تفاوتهاي عمدهاي بين تمرينهاي قدرتي و پرورشاندام وجود دارد. اگر كسب قدرت، هدف شماره 1 شما باشد و اگر خواهان هستيد داراي عضلات حجيم و كاتشده باشيد بايد به انجام تكرارهاي بيشتر با وزنههاي سبكتر و وقفههاي كوتاهتر بپردازيد.


يك وقفه مطلوب بيشتر از 90 ثانيه به طول نميانجامد، همين وقفه به شما كمك ميكند تا به وضعيت نرمال خود برگرديد.


5-سوپرستها و دراپستها را فراموش نكنید

اگر واقعاً در كوتاهترین زمان، خواهان روبهراهكردن عضلات خود هستید، از سوپرستها و دراپستها استفاده كنید. سوپرست یك حركت مجزا برای یك بخش از بدن در كنار یك حركت مركب میباشد. برای مثال حركت پرس پا را در نظر بگیرید. سوپرستها معمولاً در مورد كار بر روی عضلات گروهی نظیر عضلات جلوبازو، پشت بازو، قفسه سینه یا پشت به كار میروند و دراپستها یك روش خاص به منظور بسط یك ست تمرینی و بردن فیبرهای عضلانی در یك وضعیت تمرینی شدتی میباشند. بهتر از همه، كاربرد هر دو تكنیك با هم است كه تاثیر مستقیمی بر اجرای ستهای استاندارد دارد.
6-از افراط در تمرین دوری كنیدجریان برنامه تمرینی روزانهتان را بررسی كنید و به این مسئله توجه كنید كه آیا در واقع با انجام تمرینهایی كه در برنامه روزانهتان آوردهاید بر روی یك ماهیچه واحد كار نمیكنید؟ بهتر است كمی بیشتر بر روی آناتومی بدن كار كنید. همچنین توجه داشته باشید كه چگونه باید بر روی آنها كار كنید تا ساختار تمرینیتان دارای عملكرد موثرتر باشد. ما معتقد نیستیم كه با یك تمرین خاص بتوان بر روی یك گروه عضلانی كامل كار كرد، پس باید با بهكارگیری تمرینهای مختلف به هر عضله از یك گوشه ضربه وارد كنید.
7-مناسب تمرین كنیدكسب نتیجه مطلوب به این صورت نیست كه به باشگاه بروید و هر روز از ساعت 6 صبح تا 9 شب تمرین كنید و روزهای تعطیل هم كلاً در آنجا اقامت كنید. زمان مناسب برای هر جلسه تمرینی 45 دقیقه الی 1 ساعت میباشد.

8-از دستگاهها بیشتر بهره ببریدمورد دیگری كه به منظور جلوگیری از اتلاف وقت در باشگاه توصیه میشود، استفاده بیشتر از دستگاهها در مقایسه با وزنههای معمولی است. البته ماشینها در كسب عضلات بیشتر كمك نمیكنند، اما از اتلاف وقت جلوگیری میكنند. تعویض پین دستگاه به منظور سبك و سنگینكردن وزنهها در مقایسه با وزنههای آزاد وقت كمتری میبرد. زیاد هم ضد ماشین نباشید. بالاخره به آنها هم باید فكر كرد و فرصت داد، ضمن آنكه آنها از ایمنی بیشتری هم برخوردار هستند.
9-با شكم تقریباً خالی تمرین كنیدبه نظر عجیب است اما سعی ما دادن ایدههایی است كه سبب شود تا شما هر چه زودتر از باشگاه خارج شوید. اگر شكمتان پر باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد كه بخواهید هر چه سریعتر جلسه تمرینی خود را به پایان ببرید اما اگر گرسنه باشید، انگیزهای عالی برای عجلهكردن و رسیدن به محلول تمرینی بعد از تمرین وجود دارد! آخرین وعده غذایی خود را دو ساعت قبل از شروع تمرین صرف كنید، این مسئله به جهت تمرین كردن به شما انرژی كافی میدهد، اما باعث میشود كه جلسه تمرینی خود را ظرف یك ساعت یا كمتر به پایان ببرید.
10-تمركز را تمرین كنیدحضور در باشگاه ناخودآگاه باعث ایجاد آشفتگی ذهنی میشود. پس لازم نیست تا دیگر به لحاظ قدی یا وزنی به مقایسه خود با دیگران بپردازید. همین مسائل پیشپا افتاده ذهن شما را درگیر میكند و از مسئله اصلی كه همانا پرورش عضلات میباشد باز میمانید. پس سعی كنید به جای این مسائل بیهوده به تمركز خود بیفزایید و به تمرین بپردازید.نتیجهدر این مقاله به ارائه 10 روز ویژه به منظور اجرای سریعتر و موثرتر تمرینها پرداختیم تا زمان بیشتری را به منظور لذتبردن از دنیای خارج از باشگاه داشته باشید. اما توجه كنید به اشتباه و به منظور صرفهجویی در وقت مسئله گرمكردن را از برنامه تمرینی حذف نكنید. این مسئله تنها با 5 الی 10 دقیقه كاردیو رفع میشود. شروع كار با وزنههای سبكتر به شما این اجازه را میدهد كه به اجرای بهتر تمرینها در مراحل بعدی بپردازید.