قديمها، چاق بودن و شکم بزرگ داشتن نشانهاي بود از اعيان و اشراف بودن. اما اين روزها ديگر کسي اضافه وزن را دوست ندارد و بيشتر آدمها ترجيح ميدهند اين جمله را از ديگران بشنوند که: «خوش به حالات، چه هيکل خوبي داري!» خوشهيکل بودن اين روزها مترادف شده است با باريکاندام بودن و شکمي برآمده نداشتن. اين مطلب، شما را با 15 تمرين ورزشي آشنا ميکند که انجام روزانه آنها ميتواند شما را به همين معنا خوشهيکلتر کند....


1.روي يک صندلي دستهدار بنشينيد. ساعد دستهاي تان را روي دسته صندلي بگذاريد. رانهايتان را به هم بچسبانيد و سعي کنيد پاهايتان را حداقل 6 سانتيمتر از سطح زمين بالاتر بياوريد. 10 ثانيه در اين وضعيت بمانيد و دوباره به حالت اول برگرديد. شما بايد اين حرکت را از 5 مرتبه در روز شروع کنيد و کمکم به 20 مرتبه در روز برسانيد.2.روي يک بالش به پشت دراز بکشيد. دستان خود را در امتداد بدنتان قرار دهيد و پاهايتان را به هم بچسبانيد. حالا سعي کنيد که بدون استفاده از دست، پاهايتان را 15 تا 20 سانتيمتر بالا بياوريد و حداقل 5 ثانيه در اين وضعيت بمانيد. اين حرکت هم ميتواند از 5 مرتبه در روز شروع شود و به 20 تا 25 مرتبه هم برسد.3.وقتي پيادهروي ميکنيد، هنگام راه رفتن بدن خودتان را به سمت چپ و راست متمايل کنيد. با اين کار، هم شکمتان آب ميشود و هم پهلوهايتان.4.از حلقههاي ورزشي براي کوچک شدن شکمتان استفاده کنيد. شما ميتوانيد در ابتداي کار، تنها روزي 2 دقيقه يا 50 بار حلقه بزنيد و به مرور زمان حلقه زدن را تا 30 دقيقه هم ادامه دهيد.5.دراز و نشست يکي از موثرترين و سادهترين ورزشهايي است که ميتواند شکم را کوچک کند. پس به پشت روي زمين دراز بکشيد. دستهايتان را پشت گردن خود گره بزنيد و هر چند بار که ميتوانيد حرکت دراز و نشست را تکرار کنيد و در روزهاي بعد، دفعات تکرار حرکت را افزايش دهيد.6.هنگام پيادهروي، ضربههاي سبک و آرامي را با انگشتان دست به شکمتان وارد کنيد. اين جوري تحرک ماهيچههاي شکم خود را افزايش ميدهيد و باعث ميشويد که آنها چربي بيشتري بسوزانند.7.در طول روز شکمبندهاي سفت و محکم را دور شکم خود ببنديد.
8.همانطور که نشستهايد و مشغول کارهاي روزمرهتان (مثلا تماشاي تلويزيون) هستيد، با کف دست خيلي آهسته به شکم خود ضربه بزنيد.9.طناب زدن هم براي کوچک کردن شکم بسيار مفيد است، به شرطي که شما حداقل روزي 50 مرتبه طناب بزنيد.10.زياد يک جا ننشينيد. نشستن طولانيمدت باعث چاق شدن افراد ميشود و اين چاقيها هم بيشتر در ناحيه ران پا و شکم رخ ميدهد. شايد به همين خاطر باشد که بيشتر رانندگان شکم بزرگي دارند.11.سرپا بايستيد. دو دمبل نيم تا دو کيلويي دستتان بگيريد و دستهايتان را به حالت عمود با بدنتان قرار دهيد. حدود 20 ثانيه در اين حالت بمانيد و بعد از 10 ثانيه استراحت اين حرکت را دوباره انجام دهيد. براي هر چه زودتر آب شدن شکمتان بايد اين حرکت را حداقل روزي 15 مرتبه انجام دهيد و به مرور آن را به 30 مرتبه در روز هم برسانيد.12.به پشت دراز بکشيد. يک بالش کوچک زير پاشنه پاهايتان قرار دهيد و دستهايتان را در راستاي پهلوهايتان روي زمين بگذاريد. دوباره دو دمبل نيم تا دو کيلويي در دست بگيريد و سپس دستهايتان را به صورت صاف 10 سانتيمتر از سطح زمين بالا بياوريد. 10 ثانيه در اين حالت بمانيد، 5 ثانيه استراحت کنيد و اين حرکت را حداقل 7 بار در روز انجام دهيد.13.سرپا بايستيد. دستهايتان را کاملا از هم باز کنيد و يک پايتان را از روي زمين برداريد و بدنتان را به سمت جلو و پاي بلند شدهتان را به سمت عقب متمايل کنيد. چند ثانيه دراين وضعيت بمانيد و در هر مرتبه تکرار، پاي بلند شدهتان را جابهجا کنيد.


14.به پشت دراز بکشيد. دستان خود را پشت سرتان قلاب کنيد و کمي سر و شانههايتان را به سمت جلو متمايل کنيد. اين حرکات را در حالي انجام دهيد که پاهايتان به صورت عمود با بدنتان قرار دارند.


15.به پشت دراز بکشيد. زانوهايتان را کمي خم کنيد. دستهايتان را پشت گردنتان قلاب کنيد و سر و شانههايتان را تا وسط کمر به سمت جلو متمايل كنيد.