خبر شهربه گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار:جلسه ی ستادشاهدوایثارگراموزش وپرورش شهرستان شهریارراء س ساعت۷صبح روزچهارشنبه مورخ ۹۳/۱۱/۲۹دراتاق شوراواقع درآموزش وپرورش شهریارباحضورربیعی(مدیرآموزش وپرورش شهرستان شهریار)ورهنما(ریاست بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستان شهریار)برگزارشد
دراین جلسه کردی وجعفری به ترتیب ،معاون فرهنگی وکارشناس آموزشی بنیادشهید، روء سای مدارس شاهدشهریاروکارشناسان این حوزه ازآموزش وپرورش شهریارنیزحضورداشتند.دستورجلسه ی موصوف شامل ((ارائه ی گزارش دستاوردهای علمی دانش اموزان شاهدوایثارگر/ تبادل نظردرخصوص مسائل آموزش وپرورشی و….))بودکه موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]