خبر شهر به گزارش روابط عمومی بنیادشهیدوامورایثارگران شهریار:جناب آقای نصیری مدیرکل بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستانهای استان تهران به اتفاق همراهان ،رهنماریاست بنیادشهیدوامورایثارگران شهریارونیزعنبربیزمعاون تعاون بنیادشهریارازوالدین شهیدان شریفی اردانی وجانباز۵۰%آقای اسدی درشهریاردیداربعمل آوردند.دراین دیدارهامدیرکل ضمن حضوردرمنزل ایثارگران موصوف،گفت:اگرمقاومت ورشادت ایثارگران درطول هشت سال دفاع مقدس نبود،این امنیت وآرامش اکنون نصیب مملکت مانمی شد. توضیح اینکه آقای حمیداسدی جانباز۵۰% دردفاع ازکیان اسلامی دردوران دفاع مقدس به شرف جانبازی نایل می شود
شهیدفضل اله شریفی اردانی درمورخ ۴۱/۸/۲۲متولدودرمورخ ۶۱/۱/۷درکرخه به شهادت می رسد.
شهیدحمیرضاشریفی اردانی درسال ۱۳۴۷متولدوتاریخ۶۴/۱۱/۲۲مصادف باسالگردپیروزی انقلاب اسلامی به شهادت می رسد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]