سال 365 روز است درحالی که در سال 52 جمعه داريم وميدانيد كه جمعه ها فقط براي استراحت است به اين ترتيب 313 روز باقي ميماند.حداقل 50 روز مربوط بهتعطيلات تابستاني است كه به دليل گرماي هوامطالعه ي دقيق براي يك فرد نرمال مشكلاست. بنابراين??? روز ديگرباقيميماند.در هر روز 8 ساعت خواببراي بدن لازم است كه جمعا”122 روز ميشود. بنابراين 141 روز باقي ميماند . اما سلامتي جسم و روحروزانه 1 ساعت تفريح را ميطلبد كه جمعا”15 روز ميشود. پس 126 در روز باقي ميماند . طبيعتا ”2 ساعت در روزبراي خوردن غذا لازم است كه در كل 30 روز ميشود. پس 96 روز باقي ميماند.1 ساعت در روز براي گفتگو و تبادل افكار به صورت تلفني لازم است. چراكه انسان موجودي اجتماعي است. اين خود 15 روز است. پس 81 روز باقي ميماند . روزهاي امتحان 35 روز ازسال را به خود اختصاص ميدهند. پس 46 روز باقي ميماند . تعطيلات نوروز و اعيادمختلف دست كم 30 روز در سال هستند. پس 16 روز باقي ميماند . در سال شما 10 روز را بهبازي ميگذرانيد. پس 6 روز باقي ميماند . در سال حداقل 3 روز به بيماري طيميشود و 3 روز ديگر باقي است . سينما رفتن و ساير امور شخصي هم 2روز را در بر ميگيرند. پس 1 روز باقي مي ماند. يك روز باقي مانده همان روز تولدشماست. چگونه مي توان در آن روز درس خواند؟و اين داستان پاياني ندارد...