راه میانبر را فراموش کن!
" وقتی گره مشکلات زندگی با دست باز نمیشود، وقتی حرفهایی روی دل و زبان سنگینی میکند، وقتی کسی نیست بگوید چه باید کرد و کجای کار ایراد دارد..."
به گزارش ايسنا "فرهیختگان آن لاين" در مطلبي با عنوان "راه ميانبر را فراموش كن" نوشته است:
" وقتی گره مشکلات زندگی با دست باز نمیشود، وقتی حرفهایی روی دل و زبان سنگینی میکند، وقتی کسی نیست بگوید چه باید کرد و کجای کار ایراد دارد، پیش چه کسی باید رفت؟ والدین؟ که از روی دلسوزی ممكن است حق را زیر پا گذارند؟ دوستان؟ که این روزها دوست و دشمن را نمیتوان از هم جدا کرد؟ غریبهها هم که دل نمیسوزانند و کاری از دستشان برنمیآید. مشاوره؟ همه پول مشاوره را ندارند. آن هم بعد از ماندن در لیستهای انتظار طولانی و چند ماهه. باید کلی وقت و پول صرف کرد تا شاید فرجی شود. همه هم که ریشسفید و بزرگی در خانواده ندارند که راه را به آنها نشان دهد. خلاصه اینکه در گرهای گیر کرده که راه فراری نداریم و هر روز این گره بزرگتر و بزرگتر میشود. اما همه امیدها به همین جا قطع نمیشود. هنوز کورسوی امیدی هست. میگویند فلان فالگیر کارش حرف ندارد. بعد از کلی پرسوجو به سراغ یکی از آنها رفته. ترس و آرامش را یکجا تجربه میکنی. با شنیدن حرفهای رمال آرام میگیری. میفهمی دقیقا همان است که میخواستی. میگوید که دستت نمک ندارد، دشمن داری، کارت گره دارد، کسی قدرتو نمیداند، جادو شدهای... با این حرفهای بیسروته و کلی که در مورد همه یکسان است و بوی تعفن دروغ و ریا میدهد سحر میشوی. خوشحال از اینکه رفتارت، طرز تفکرت زیر سوال نرفته و مجبور نیستی اشتباهاتت را به گردن بگیری و خود را تغییر دهی. چی بهتر از این؟ با سوزاندن و چالکردن چند کاغذ همه مشکلاتت حل میشود. همه این روزها دنبال میانبرها میروند. فقط کافیست منتظر بمانی تا همه چیز روبراه شود. منتظر بمانی تا بچهدار شوی، خانهات به فروش برسد، دختر و پسرت ازدواج کنند، پسرت زنش را طلاق دهد، مادر شوهرت دست از سر زندگیات بردارد، شوهرت رفتارش عوض شود، پسرت دوست بازی نکند و به درس و کار بچسبد و یکشبه مدیرعامل شود...
و هزارها مشکل دیگر که افراد سادهلوح را که خود را بیعیب و نقص میدانند به سوی رمالها میکشاند. هزینههایش هم به کنار که حاضری از همه چیز بزنی تا خرج این رمال را بدهی تا گره از کارت باز کند. خدا و دعا کردن و همه چیز را فراموش میکنی و همه دنیا میشود همین فالگیر؛ این فالگیرهایی که در عمرشان یک کتاب نخواندهاند چه چیزی از زندگی میدانند؟ بعد از مدتی خواهی دید که باز هم ناامید شدی و به در بسته خوردی. راه میانبر را فراموش کن. تغییر نیاز به زمان دارد. کتاب بخوان. افکارت را عوض کن. یک راه یکسان همیشه نتیجه یکسان دارد. راهت را عوض کن. آیا باورت این است که رمالها بیشتر از این همه نویسنده میدانند. کسانی که تمام عمر خود را صرف تفکر و مردم کردهاند. همه چیز به خودت وابسته است. همیشه کسانی هستند که از سادهلوحی ما استفاده کنند و سود ببرند. پس آگاه باش تا طعمه گرگهای آدمنما نشوی.