اصل زندگی

زندگی تو بازتاب اندیشه های توست ، هر آنچه را که ذهن تو باور کند به دست می آوری و آنچه را که محکوم کنی از دست می دهی.و این را بدان که :خوشبختی بر 3 اصل استوار است :۱- فراموش کردن گذشته۲ - غنیمت شمردن حال۳-امیدوار بودن به آیندهبرای انسانهای بزرگ بن بستی وجود ندارد
چون بر این باورند که :یا راهی خواهم یافتیا راهی خواهم ساختاجازه ندهید پرنده ی اندیشه ی شما بر روی شاخسارهای فقر ونداری لانه کند.به ثروت هایی که می توانید بدست آورید بیندیشید.زیرا این اندیشه های ثروت طلبانه اند که ثروت می آفرینند.من موفقم ... من ثروتمندم .