احترام به معناي احساس ارزش و اعتبار براي كسي است و خود فرد آن را به دست مي آورد. بااينكه همه ي انسانها شايسته احترام هستند، اما متاسفانه حقيقت اين است كه برخي از افراد قادر به كسب اين احترام نيستند. البته راه هاي مختلفي وجود دارد كه شما مي توانيد خود را در موقعيت هايي قرار دهيد كه احترامي را كه سزاوار آن هستيد به دست آوريد. مهمترين عوامل در اين زمينه احترام گذاشتن به ديگران، احترام گذاشتن به خودتان، داشتن اعتماد به نفس، نترسيدن از تصميم گيري، و خوب لباس پوشيدن است. اين عوامل به شما كمك مي كند تا احترامي را كه شايسته شماست كسب كنيد.

اگر انتظار داريد كه ديگران با شما با احترام رفتار كنند، اولين قدم اين است كه با ديگران با احترام رفتار كنيد. اگر رفتاري غير محترمانه با ديگران داريد، براي آنها هم احترام گذاشتن به شما دشوار خواهد شد. احترام گذاشتن به ديگران نشانه اين است كه خود شما نيز شايسته احتراميد. اگر به ديگران احترام نگذاريد، مردم شما را به چشم انساني بي محبت نگاه مي كنند كه قادر به درك ارزش وجودي ديگران نيست. بعضي از رئيس ها و مديران شركت ها سعي مي كنند با اعمال اقتدار خود بر زير دستانشان احترام كسب كنند. با اينكه اقتدار خصوصيتي است كه احترام مي طلبد، اما اگر رئيس قادر به درك دستاوردهاي كارمندان خود نباشد، كارمندان از او كينه به دل گرفته و هيچگاه احترامي كه سزاوار آن باشد را به او عرضه نمي كنند. از طرف ديگر، رئيسي كه علاوه بر اعمال اقتدار خود بر كارمندانش، از آنها دلجويي و حمايت مي كند و به افكار و ايده هاي آنها گوش مي دهد، خيلي راحت احترام زيردستانش را جلب ميكند.

يكي ديگر از عوامل مهم در جلب احترام اطرافيان، احترام گذاشتن به خود است. احترام به خود يعني درك ارزش وجودي خود و داشتن برخوردي مؤدبانه و محترمانه با خود. داشتن رفتار محترمانه با ديگران اهميت زيادي دارد، اما نبايد از داشتن رفتاري محترمانه با خود چشم پوشي كنيد. ممكن است براي كنار آمدن با ناتواني هاي خود، خود را تحقير كنيد، اما اين نوع رفتار به ديگران نشان مي دهد كه شما ارزش احترام آنها را نداريد. پس براي جلب احترام ديگران، اول بايد خودتان به خودتان احترام بگذاريد.

داشتن اعتماد به نفس نيز در جلب احترام ديگران تاثير گذار است. مطمئن از خود بودن، بدون حس تكبر و خودبيني نشان دهنده اين است كه شما از قابليت ها و توانايي هاي خود آگاهيد و قابل احتراميد. اگر خودتان به توانايي هاي خود باور داشته باشيد و اجازه بدهيد كه ديگران نيز از قابليت هاي شما آگاه شوند، قادر خواهيد بود كه به راحتي احترام آنها را به خود جلب كنيد. اما به خاطر داشته باشيد كه اعتماد به نفس بيش از حد برعكس اين عمل مي كند و شما در نظر ديگران فردي خودخواه و از خود متشكر نشان خواهد داد و باعث مي شود آنها هيچ احترامي براي شما قائل نشوند.

داشتن قدرت تصميم گيري يكي ديگر از جنبه هاي جلب احترام ديگران است. اين عامل نيز با اعتماد به نفس رابطه اي نزديك دارد، چرا كه اگر شما از خودتان مطمئن باشيد، براي گرفتن تصميم درست در موقعيت هاي مختلف ترديدي به دل راه نميدهيد. اگر بتوانيد با اطمينان و بدون هيچگونه ترديد و دودلي تصميم گيري كنيد، باعث ميشود اطرافيانتان به شما اعتماد پيدا كنند. با اينكه گرفتن مشورت و نظرخواهي از ديگران هم در اين زمينه اهميت دارد، اما در آخر اين شما هستيد كه بايد تصميم بگيريد. اگر بدون نشان دادن هيچگونه علائمي از ترديد تصميمات درست اتخاذ كنيد، ديگران به اين قابليت و قدرت شما احترام خواهند گذاشت.

نحوه لباس پوشيدن هم در جلب احترام اطرافيان تاثير مستقيم دارد. با اينكه پوشيدن لباس هاي عادي و راحت در اكثر محيط هاي كاري قابل قبول است، اما خودتان شاهد هستيد كه افرادي كه در شركت يا محل كار سِمَت هاي بالاتري دارند معمولاً فراتر از حالت عادي لباس مي پوشند. بااينكه لباسهاي شما نشان دهنده توانايي ها و قابليت هاي شما نيست، اما اطرافيانتان معمولاً از روي لباس پوشيدن شما درموردتان قضاوت مي كنند. از اينرو بايد سعي كنيد كه هميشه برازنده و خوش لباس باشيد. اينكار در جلب احترام دوستان و اطرافيانتان به شما كمك مي كند.

مهمترين مسئله اي كه درمورد احترام بايد بدانيد اين است كه احترام چيزي نيست كه ديگران به طور خودكار به شما عرضه كنند، بلكه خودتان بايد آن را كسب كنيد. ميتوانيد با احترام گذاشتن به خودتان و ديگران، داشتن اعتماد به نفس كافي، نشان دادن اقتدار در تصميم گيري ها و همچنين خوب لباس پوشيدن احترام اطرافيانتان را جلب كنيد .