«مأموران آتش نشانی روز گذشته پس از اطلاع از حادثه سقوط این کارگر به داخل چاه ساختمانی واقع در جاده صباشهر به طرف شهریار، به محل حادثه اعزام شدند.»
کارگر ۳۵ سالهای پس از سقوط در چاه ۳۰ متری توسط نیروهای آتش نشانی نجات یافت.
به گزارش ایلنا، مأموران آتش نشانی روز گذشته پس از اطلاع از حادثه سقوط این کارگر به داخل چاه ساختمانی واقع در جاده صباشهر به طرف شهریار، به محل حادثه اعزام شده و در بدو ورود مشاهده شد کارگری حدوداً ۳۵ ساله به علتی نامعلوم داخل چاه ۳۰ متری سقوط کرده که با انجام کمکهای اولیه و فیکس کردن کمر، گردن و پا فرد مذکور از داخل چاه خارج و با همکاری اورژانس ۱۱۵ مستقر در محل حادثه به بیمارستان انتقال یافت و از مرگ حتمی نجات یافت.