اصول مهم موفقيت بيل گيتس

اصل اول: در زندگي همه چيز عادلانه نيست، بهتر است با اين حقيقت كنار بياييد.

اصل دوم: دنيا براي عزت نفس شما اهميتي قائل نيست در اين دنيا از شما انتظار ميرود كه قبل از آنكه نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد كار مثبتي انجام دهيد.

اصل سوم: پس از فارغالتحصيل شدن كسي به شما رقم فوقالعاده زيادي پرداخت نخواهد كرد به همين ترتيب قبل از آنكه بتوانيد به مقام معاون ارشد يا دريافت خودرو مجهز و تلفنهمراه برسيد بايد براي اين مقام و مزايايش زحمت بكشيد.

اصل چهارم: اگر فكر ميكنيد آموزگارتان سختگير است در اشتباه هستيد پس از استخدام شدن متوجه خواهيد شد كه رييس شما خيلي سختگيرتر از آموزگارتان است چون امنيت شغلي آموزگاران را ندارد.

اصل پنجم: آشپزي در رستورانها با غرور و شان شما تضاد ندارد پدربزرگهاي ما براي اين كار اصطلاح ديگري داشتند از نظر آنها اين كار «يك فرصت بود».

اصل ششم: اگر در كارتان موفق نيستيد والدين خود را ملامت نكنيد از ناليدن دست بكشيد و از اشتباهات خود درس بگيريد.

اصل هفتم: قبل از آنكه شما متولد بشويد والدين شما هم جوانان پرشوري بودند و به قدري كه اكنون به نظر شما ميرسد، ملالآور نبودند.

One Response to “اصول مهم موفقيت بيل گيتس”