رفتار زنان که مردان را اذیت می کند اما در واقع نعمت هستند!!


معمولاً مردان از 3 رفتار زنان گلهمند هستند؛ اما نمیدانند که رفتارها نعمتی است از طرف خداوند که باعث منفعت و پیشرفت آنها میشود...

غلامرضا قاسمی کبریا دکترای رواشناسی و مشاوره میگوید: معمولاً مردان از 3 رفتار زنان گلهمند هستند؛ اما نمیدانند که رفتارها نعمتی است از طرف خداوند که باعث منفعت و پیشرفت آنها میشود.

1-پرحرفی
برخی از مردان از پرحرف بودن زنان گله مند هستند. اگر مرد بداند که پرحرفی زنان بسیار مفید است و این رفتار نعمتی از جانب خداوند است که به زنان داده تا بتوانند از این طریق روابطی عاطفی با همسرشان ایجاد کنند. اگر زنان مانند مردان کم حرف باشند، همه دنیا و عالم منزوی میشوند و رابطه صمیمی و خوبی وجود ندارد. پرحرفی زنان باعث میشود که فرزند آنها تکلم یاد بگیرد. از زمانیکه مادر باردار است تا زمانیکه به دنیا میآید با فرزندش حرف میزند و در رفتار و تکلم فرزند تاثیر بسزایی دارد.

2-خرید کردن و حس تنوع طلبی
برخی از مردان زنان را به خریدن اشیاء تزیینی و متنوع و هزینه کردن بی مورد متهم میکنند؛ اما نمیدانند که اگر این خصوصیات در زنان وجود نداشت، تنوع غذا، جذابیتهای محیطی که خود یک نعمت محسوب میشود، نبود و مردان از آن بیبهره بودند.
اگر زندگی فقط براساس ذائقه مردان بود، همه افراد مانند انسانهای اولیه در غار زندگی میکردند. این رفتار زنان باعث میشود تا تنوع در دنیای پیرامون مردان ایجاد شود و از آن لذت ببرند. زمانیکه مرد توجهای به این زیباییها و تنوع نکند، به نظرش افراط میآید وهمیشه از این بابت شاکی است که زن هزینه بیمورد میکند و با این کار همسرش مخالف است. زنان باید سلیقه مردان را هم در این مورد به کار گیرند تا احساس نارضایتی نکنند.

3- چشم هم چشمی
چشم و هم چشمی زنان یکی دیگر از رفتارهایی است که موجب آزار مردان میشود؛ اما مردان باید بدانند که اگر این خصوصیات نباشد البته نه در حد افراط، رقابت ایجاد نمیشود و هیچ انگیزه و پیشرفتی در زندگی آنها صورت نمی گیرد.