زندگي شما ميتواند به زيبايي روياهايتان باشد. فقط بايد باور داشته باشيد که ميتوانيد کارهاي سادهاي انجام دهيد. در زير ليستي از کارهايي که ميتوانيد براي داشتن زندگي شادتر انجام دهيد، آورده شده است. هر روز آنها را به کار بگيريد و از زندگي خود در اين سال لذت ببريد.
سلامتي:
1- آب فراوان بنوشيد.
2- مثل يک پادشاه صبحانه بخوريد، مثل يک شاهزاده ناهار و مثل يک گدا شام بخوريد.
3- از سبزيجات بيشتر استفاده کنيد تا غذاهاي فراوري شده.
4- بااين 3 تا E زندگي کنيد:Energy (انرژي)،Enthusiasm (شور و اشتياق)، Empathy (دلسوزي و همدلي)..
5- از مديتيشن، يوگا، نماز و دعا کمک بگيريد.
6- بيشتر بازي کنيد.
7- بيشتر از سال گذشته کتاب بخوانيد.
8- روزانه 10 دقيقه سکوت کنيد و به تفکر بپردازيد.
9- 7 ساعت بخوابيد.
10- هر روز 10 تا 30 دقيقه پيادهروي کنيد و در حين پيادهروي، لبخند بزنيد.
شخصيت:
11- زندگي خود را با هيچ کسي مقايسه نکنيد: شما نميدانيد که بين آنها چه ميگذرد.
12- افکار منفي نداشته باشيد، در عوض انرژي خود را صرف امور مثبت کنيد.
13- بيش از حد توان خود کاري انجام ندهيد.
14- خيلي خود را جدي نگيريد.
15- انرژي خود را صرف فضولي در امور ديگران نکنيد.
16- وقتي بيدار هستيد بيشتر خيالپردازي کنيد.
17- حسادت يعني اتلاف وقت، شما هر چه را که بايد داشته باشيد، داريد.
18- گذشته را فراموش کنيد. اشتباهات گذشته شريک زندگي خود را به يادش نياوريد. اين کار آرامش زمان حال شما را از بين ميبرد.
19- زندگي کوتاهتر از اين است که از ديگران متنفر باشيد.نسبت به ديگران تنفر نداشته باشيد.
20- با گذشته خود رفيق باشيد تا زمان حال خود را خراب نکنيد.
21- هيچ کس مسئول خوشحال کردن شما نيست، مگر خود شما.
22- بدانيد که زندگي مدرسهاي ميماند که بايد در آن چيزهايي بياموزيد. مشکلات قسمتي از برنامه درسي هستندو به مانند کلاس جبر ميباشند.
23- بيشتر بخنديد و لبخند بزنيد.
24- مجبور نيستيد که در هر بحثي برنده شويد. زماني هم مخالفت وجود دارد.

جامعه:
25- گهگاهي به خانواده و اقوام خود زنگ بزنيد.
26- هر روز يک چيز خوب به ديگران ببخشيد.
27- خطاي هر کسي را به خاطر هر چيزي ببخشيد.
28- زماني را با افراد بالاي 70 سال و زير 6 سالبگذرانيد.
29- سعي کنيد حداقل هر روز به 3 نفر لبخند بزنيد.
30- اينکه ديگران راجع به شما چه فکري ميکنند، به شما مربوط نيست..
31- زمان بيماري شغل شما به کمک شما نميآيد، بلکه دوستان شما به شما مدد ميرسانند، پس با آنها در ارتباط باشيد.
زندگي:
32- کارهاي مثبت انجام دهيد...
33- از هر چيز غير مفيد، زشت يا ناخوشي دوري بجوييد.
34- خداوند درمانگر هر چيزي است. (ذکر خدا شفاي هر دردي است.)
35- هر موقعيتي چه خوب يا بد، گذرا است.
36- مهم نيست که چه احساسي داريد، بايد به پا خيزيد، لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پيدا کنيد.
37- حتي بهترين هم ميآيد.
38- همين که صبح از خواب بيدار ميشويد، بايد از خداوند تشکر کنيد.
39- بخش عمده درون شما شاد است، بنابراين خوشحال باشيد