۱۸ دليل محكم براي اينكه به مرد بودن خود افتخار كنيد
آفتاب نیوز:

۱- هميشه از نام خانوادگي شما استفاده ميشود.

۲- مدت زمان مكالمهي تلفني شما حداكثر۳۰ ثانيه است.

۳- براي يك مسافرت يك هفته اي تنها يك ساك كوچك دستي نياز داريد.

۴- در تمام شيشه هاي مربا و ترشي را خودتان باز ميكنيد.

۵- دوستان شما توجهي به كاهش يا افزايش وزن شما ندارند.

۶- جنسيت شما در موقع مصاحبهي استخدام مطرح نيست.

۷- لازم نيست كيفي پر از لوازم بي استفاده را همه جا به دنبالتان بكشيد.

۸- ظرف مدت ۱۰دقيقه ميتوانيد حمام كنيد و براي رفتن به مهماني آماده شويد.

۹- همكارانتان نميتوانند اشك شما را در بياورند.

۱۰- اگر در ۳۴ سالگي هنوز مجرديد، احدي به شما ايراد نميگيرد.

۱۱- رنگ اجزاء صورت شما در هر صورت طبيعي است.

۱۲- با يك دسته گل ميتوانيد بسياري از مشكلات احتمالي را حل كنيد.

۱۳- وقتي مهمان به خانهي شما ميآيد لازم نيست اتاق را مرتب كنيد.

۱۴- بدون هديه ميتوانيد به ديدن تمام اقوام و دوستانتان برويد.

۱۵- ميتوانيد آرزوي هر پست و مقامي را داشته باشيد.

۱۶- حداقل بيست راه براي بازكردن در هر بطري نوشابهي داخلي يا خارجي بلد هستيد.

۱۷- ضرورتي ندارد روز تولد دوستانتان را به خاطر داشته باشيد.

۱۸- … و بالاخره روزي يك پيرمرد موفق خواهيد شد.