مواظب باش فکر فردا، امروزت را خراب نکند.

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم.
ریشه ها به عمق میروند که درختها سر به آسمان می سایند.

آدمها فقط و فقط در یک چیز مشترکند: متفاوت بودن.

زمستان هیچ وقت ماندنی نیست، حتی اگر تمام شبها یلدا باشد.

موفقیت یعنی سازگاری با حوادث روزگار.