هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد.

مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند.


شايد زندگي آن جشني نباشد که آرزويش را داشتي ، اما حالا که به

آن دعوت شدي تا مي تواني زيبا برقص.


الماس حاصل فشارهاي سخت است اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد.


سعي کن در زندگي مثل زودپز باشي يعني دراوج جوش آوردنت سوت بزني.


هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي رو به گدا نمي دن.


آن چه مغز انسان تصور و باور کند به آن مي رسد.


هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه

قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او.


زندگي تفسير 3 کلمه است 1: خنديدن 2: بخشيدن 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن.

وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد

سنگي که طاقت ضربه هاي تيشه را ندارد لايق تنديس شدن نيست.در مقابل سختي ها مقاوم باش که وجودت شايسته تنديس شدن است