من یاد گرفتم، تو هم یاد بگیر


یاد گرفتم ...

با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند.
با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه می کند .
از حسوددوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود .
با کودک بحث نکنم چون مرا با دانش خویش می سنجد و هم سطح خویش می پندارد.


... تو هم یاد بگیر