"حرفهایبودن در کار عبارتست از داشتن دیدی کامل و نگرشی کلنگرانه به یک کار یا زمینهی کاری که با تسلط و احاطهای همهجانبه بر موضوع همراه است و صد البته ناشی از دغدغهمندی، تجربه فراوان و کسب دانش و خردمندی لازم و کافی در آن زمینه است."
اصول حرفه ای بودن را به اختصار می توان اینگونه بر شمرد :
۱) دغدغهمندی:
کار برای شما، مسأله و دغدغه است، یعنی شما به هر علت (نیاز مالی، دغدغه علمی و...) آمدهاید تا مسألهای را حل کرده و گرهای را بگشایید.
۲) جدیت:
آن کار برای شما یک مسألهی عادی یا فرعی نیست بلکه در کار مصمم و جدی هستید.
۳) دانش و خردمندی:
بر آن حوزهی کاری اِشراف فکری داریدو خلاقانه و آیندهنگرانه به ارتقای وضعیت اندیشیده و راهکارهای آن را ابداع مینمایید.
۴) تجربه فراوان:
در اثر تجربه و ممارست فراوان در آن زمینه، درکی عمیق و ژرفیافته و تمامی مهارتها و توانمندیهای مورد نیاز را بهدست آوردهاید.
۵) لذتبردن:
دائماً از انجام کار خود، لذت میبرید وآن را صرفا"برای رفع نیاز، گذران امور، با بی میلی و بهصورت انفعالی انجام نمیدهید.
۶) احترامگذاری:
برای همکاران، مشتریان، کارفرمایان، سازمان خود و به ویژه برای پیشکسوتان نهایت احترام و ادب را قائلید.
۷) یادگیری مستمر:
دائماً در کار خود میآموزید و در هر مرحله از انجام کار خود، سعی میکنید نکتهای را آموخته و دستخالی از این تجربه برنگردید.
۸) پشتکار:
هیچگاه نومیدی بر شما مستولی نمیگردد و به راحتی از میدان بدر نمیشوید.
۹) دلسوزی و تعهد:
کارهای خود را دلسوزانه و متعهدانه انجام میدهید. به کار خود و سازمانتان "تعلقخاطر" دارید و کار را از آنِ خود میدانید.
۱۰) بهرهوری:
بازده کار شما بالاست. اثر بخشی و کارآیی زیادی دارید. ازسرعت و دقت کافی برخوردارید و در کارهایتان خلاقیت و نوآوری به خرج میدهید.
از همین امروز بکوشیم تا در زندگی خود حرفهای باشیم و با مسایل کاری خود حرفهای برخورد نماییم تا برای خود و جامعهثمربخشتر باشیم و نقش جدیتر و اثرگذارتری ایفا نمائیم.

زندگی و کار در یک محیط حرفهای واقعاً لذتبخش است.

ماخذ: وبلاگ قدرت نگرش