تجارت از جهات مختلفی شبیه به یک بازی است . شرکت در بـازی بـه نــوبه خود سرگرم کننده است، اما هدف شما هم زمـان با شرکت در آن، این است که خوب بازی کنید تا برنده شوید.باید درست مثل یک شرکت کننده در مسابقه عـوامـل رسیـدن بـه مـوفقـیـت را شنـاسـایـی کـرده و برای رسیدن به آنها تلاش کنید .

انـجـام این کار بدون طرح و برنامه مناسب، عملی نیست. اگـر خواستار موفقیت هستید، باید بدانید چه میخواهیدو راهـهای رسیدن به آنها را نیز تعیین کنید؛ بهعبارت دیگرباید کارهای خود را اولویت بندیکنید.
اهدافتان را معین کنید
اولویت بندی کارها امری است که از دو بخشتشکیل می شود. قسمت اول : علاقه دارید به چه چیزهایی برسید، و قسمت دوم: با چهسرعتی می خواهید به اهداف خود دست پیدا کنید.
زمانی که خواسته ها و زمان رسیدن به هر یک رامشخص نمودید، برای اولویت بندی کارها آماده شده و می توانید به اهدافتان دست پیداکنید.
با توجه به برنامه زمانبندی شده، سه نوع هدفبه وجود می آید: اهداف مقطعی، میانی و دراز مدت. به عنوان مثال در اهداف مقطعی میتوانید تصمیم بگیرید که: تنها در عرض شش ماه می خواهم از منسب مشاور مدیریت به سمتمدیریت ترفیع رتبه پیدا کنم. اما برای هدف دراز مدت تعیین کنید که تا قبل از رسیدنبه سن 32 سالگی قصد دارید سهمی از کارخانه ای که در حال حاضر در آن مشغول به کارهستید را خریداری کنید.
راه حل این است که برای خود یک راه مستقیمبرای رسیدن به اهداف پیدا کنید و سپس زندگی خود را به سمت آن هدایت کنید. پس ازانجام زمانبندی باید توجه خود را به طرح هایی که برای رسیدن به اهدافتان معین کردهاید، معطوف نمایید.
اولویت بندیاولویت بندی به این معناست که شما میزان اهمیت کارهای مختلف در راهرسیدن به موفقیت را مشخص کنید. اگر می خواهید تا سن 32 سالگی سهامدار شرکت شویدباید بیرون رفتن با دوست ها را تعطیل کنید. تا زمانی که عزم خود را جزم نکنید، هیچاتفاق خارق العاده ای در زندگیتان رخ نخواهد داد.
برای اولویت بندی می بایست ابتدا لیستی ازکارهایی که شما را از رسیدن به موفقیت باز می دارند ، تهیه کنید. این کار به شماکمک می کند که امور بی ارزش را از برنامه خود حذف کنید و بازده بیشتری داشتهباشید.
بعد از تهیه لیست اول باید فهرستی از اولویتهایی که انجام انها ضروری است تهیه کنید. ارجحیت را به ترتیب از روی اهداف مقطعی،میانی و بلند مدت پایه ریزی کنید. سپس لیست دیگری به نسبت مهمترین به کم اهمیت ترینتهیه کنید.
انجام این کار دید روشنی از کارهایی که میخواهید انجام دهید، چگونگی، و زمان انجام هر یک را برایتان فراهم می آورد. به خاطرداشته باشید: عدم موفقیت در برنامه ریزی یعنی برنامه ریزی برای شکست. به همین دلیلبرای برنامه ریزی وقت صرف کنید و در دنیای امروزی هیچ کاری را به امید و شانس واقبال نگذارید.
زندگی مخلوط پیچیده ای از مسائل مختلف است. ماکار می کنیم، بازی می کنیم، وقتمان را با دوستان و اقوام می گذرانیم، به مسافرت میرویم و هزار و یک کار دیگر انجام می دهیم که هیچ ارتباطی به زندگی شغلیمانندارد.
بین اولویت های خود تعادل ایجاد کنید زمانی که در حال تهیه لیست اولویت های خود هستید،همزمان فهرست دیگری از کارهایی که برایتان اولویتی ندارند نیز تهیه کنید. به عبارتدیگر کارهای دیگری که مربوط به حیطه کاری نمی شود، اما انجام آنها برای شما مهم استرا نیز بر روی کاغذ بیاورید. شاید قصد داشته باشید که ازدواج کنید و صاحب فرزندشوید، و یا به مسافرت یکساله به دور دنیا بروید.
این اولویت های خارجی بر روی موفقیت شما تاثیرمی گذارند. برخی افراد فقط به شغلشان توجه می کنند. برای این دسته از افراد تهیهلیست، کار آسانی است؛ چون زندگی آنها در شغلشان خلاصه می شود. اما سایرین اهدافیدارند که به حرفه هایشان ارتباطی پبدا نمی کند.
مهمترین نکته ای که باید در نظر بگیرید ایناست که زندگی کوتاه بوده و شما باید تا آنجا که می توانید به بهترین نحو از وقت خوداستفاده کنید. بنابراین اگر همنشینی با دوستان تنها تلف کردن وقت است و هیچ کمکی بهشما در راه رسیدن به آرزوهایتان نمی کند، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که شما به مهمانیآنها بروید. اما اگر می بینید که رفتن به جمع آنها به نوعی مسیر شما را هموار ترساخته و منافعی را برایتان در بر دارد، پس ما به شما پیشنهاد می کنیم که دعوت آنهارا قبول کنید.
تهیه لیست از این جهت اهمیت دارد که شما راقادر می سازد بین اهداف مختلفتان تعادل برقرار می کند و تلاشتان در انجام هر کار بهاندازه باشد. همه این امور دست به دست هم می دهند و شما را به اهدافتان نزدیک میسازند.
بهای هر چیز را باید پرداختزمانی که نوبت به موفقیت می رسد باید توجه داشت که هر چیز یکقیمتی دارد و اگر می خواهید به آن برسید باید بهای آنرا بپردازید. عبارت " طرف مثلرییس ها میاد سر کار" به گوشتان نخورده. منظور کسی است که صبح ها دیر در محل کارخود حاضر میشود و بعد از ظهرها هم اولین نفری است که خارج میشود.
اما حقیقت این است که افرادی که در مراتببالا، مشغول به کار هستند معمولا ساعات بیشتری نسبت به سایرین کار می کنند چونکارهای مهمتری انجام می دهند و یک اشتباه کوچک می تواند به سادگی عملکر کل مجموعهرا تحت الشعاع قرار دهد.
اگر واقعا می خواهید موفق باشید، باید فداکاریکنید و خیلی چیزها را قربانی کنید تا به هدف نهاییتان دست یابید. این مطلب را بهخوبی برای خودتان جا بیندازید: لیست اولویت ها شغلی همیشه مهمتر از لیست کارهایشخصی است.
اما توجه کنید: اولویت ها قابل تغییر هستند. شاید تا نیمه های راه رفته باشید و نگهان متوجه شوید که راه نادرست را انتخاب کردهاید، البته اشکال از راه نیست شاید فقط مناسب حال شما نبوده. اگر چنین اتفاقی رویداد، از تغییر مسیر ابایی نداشته باشید. با آغوش باز از تجربه های جدید استقبالکنید.
منبع : سایت دکتر علی شاه حسینی