همیشه حالت کسانی را به خود بگیرید که موفق، مصمم، پرتلاش و با اعتمادبه نفس هستند.
در کمال آرامش، قدم ها را محکم برداشته، با چهره ای متبسم و رویی گشاده راه بروید، حالتی به خود بگیرید که گویی از زندگی خود، کمال رضایت را دارید و هدف دار و جهت دار هستید.
به خدا توکل کنید. هرچه ارتباط شما با خدا نزدیکتر باشد، اعتمادبه نفس بیشتری را در خود تجربه می کنید و هرچه ارتباط شما با خدا محدودتر گردد، ترس و اضطراب بیشتری بر شما چیره می شود. ارتباط با خدا به شما نیرو می دهد.
خود را به دیگران وابسته نکنید، چراکه اعتمادبه نفس با هر نوع وابستگی منافات دارد. شما به کار خود وابسته نیستید. این کار شما است که به شما و انرژی و توانایی شما وابسته است. هیچکس نمی تواند اسباب آرامش و رضایت شما را فراهم کند به جز خودتان. خود را تحت هیچ شرایطی به هیچ چیز و هیچکس وابسته نکنید.
کمک به دیگران، این نکته را در ذهن تثبیت می کند که من آنقدر توانا هستم که می توانم به دیگران کمک کنم. اعتمادبه نفس واقعی زمانی در شما شکل می گیرد که بخشی از وقت خود را به دیگران اختصاص دهید.