تعدد جمعيت بهره بهره بردارمرتعي(5.7 برابرظرفيت)


· چراي دام مازاد بر ظرفيت مرتع (2.5 برابر ظرفيت)


· عدم تعادل بين توليد علوفه كشور و دام موجود كه منجر به فشار


· مضاعف بيشتر به مراتع مي گردد.(9.3 ميليون تن T.d.n كمبود علوفه)


· چراي زود رس و بيش از حد از مراتع ( به طور متوسط دو برابر زمان مجاز چرايي)


· بوته كني جهت تامين سوخت ( حدود 300 هزار تن در سال)


· تبديل مراتع به ديمزارهاي كم بازده


· مشاعي بودن عرصه مرتع مورد بهره برداري و در نتيجه غير اقتصادي بودن واحد هاي بهره برداري


· فقر مالي و عدم توان سرمايه گذاري بهره برداران در اصلاح واحيا مراتع