انسان در هر مقطعي از زندگي مي تواند كنترل بخشهايي از زندگي خود كه در گذشته فراموش كرده است را احيا كند. اگر شما در زندگي حرفه اي، مسير خود را گم كرده ايد، نه تنها به تحليل شخصي، بلكه به تجزيه و تحليل شغلي نيز نياز داريد.


تجزيه و تحليل شغلي و يافتن راهكارهاي مناسب، چيزي به غير از مشخص كردن اهداف نيست. در لغت نامه وبستر هدف را چنين معنا كرده اند: "پايان مسيري كه در آن به كوشش پرداخته ايم، مقصد. "

كليد موفقيت مشخص كردن اهداف قابل دسترسي است. ممكن است رسيدن به اين اهداف كوشش زيادي بطلبد، اما شما در نهايت ميتوانيد به آن دست يابيد. در اينجا به چند روش موفقيت در اين راه اشاره ميكنيم:

1. مهارتهاي خود را افزايش دهيد
در يك كلاس ثبت نام كنيد يا در سميناري شركت كنيد. مهم اين است كه هدف آموزشي خود را در سطحي عادي و قابل دسترس تعيين كنيد و همواره اين مثل را به ياد داشته باشيد: " اگر ميوه اي كال و در حال رشد نباشيد، يعني رسيده ايد و در شرف گنديدن هستيد!"

2. درباره فن آوري جديد بيشتر بدانيد
فن آوري روز، چيزي نيست كه دوره اش بگذرد و تمام شود، اگر در استفاده از آن هنوز مبتدي هستيد، مشكل جدي است. برقراري ارتباط مطابق با تكنولوژي، براي موفقيت در كار ضروري است. نقاط ضعف خود را مشخص كنيد و در تقويت آنها بكوشيد.

3. رزومه خود را به روز درآوريد
عده بسياري با اين نظر مخالفند و عقيده دارند با توجه به زمان زيادي كه براي تهيه رزومه صرف ميشود، بهتر است تهيه آنرا به زماني موكول كنيم كه واقعا قصد تغيير شغل يا شكار فرصتهاي تازه شغلي داريم. اما در اين دوره و زمانه، تغيررات بسيار ناگهاني رخ ميدهند و بايد براي آن آماده باشيم.

4. يك زبان خارجي بياموزيد
اين كار به خصوص در زماني كه در رابطه كاري مداوم با افراد خارجي هستيد بسيار اهميت دارد. اگر در حال حاضر به زباني مانند انگليسي تسلط داريد، بد نيست كه به يادگيري زبان ديگري نيز بپردازيد و براي مثال با مراجعين عرب زبان، ترك زبان و يا فرانسوي خود، لا اقل به زبان خودشان احوالپرسي كنيد.
5. فايلهاي كامپيوتري قديمي، e-mail ها و قفسه پرونده هاي خود را تميز كنيد
تميز كردن كمد پرونده ها و فايلهاي كامپيوتري روشي عالي براي بررسي مجدد اولويتها و به دست آوردن يك نماي كلي از آنچه واقعا اهميت دارد، به شمار مي آيد.


اين كار نه تنها شروع تازه اي براي انجام وظايفتان به شمار ميرود، بلكه با توجه به آنچه حفظ ميكنيد و آنچه دور مياندازيد، ميتوانيد حجم كارتان را منظمتر از سابق سر و سامان دهيد و به انجام برسانيد.

براي نظم بخشيدن به كارهايتان، تسليم تبليغات رنگارنگ شركتهاي كامپيوتري و نرم افزارهاي بسيار پيچيده برنامه ريزي نشويد. بلكه بايد با شناخت كافي از خودتان، ابزاري را به كار ببريد كه بيشتر با آن آشناييد و با روحيه شما سازگار تر است.

6. با افراد آگاه در تماس باشيد
بد نيست براي به دست آوردن تجربيات بيشتر و شناخت بهتري از شركت، توليدي يا حرفه خاص خود، ديد وسيعتري پيدا كنيد. شما با شناسايي بهتر عرصه هاي مختلف شغلي خود، ميتوانيد با اشخاصي ارتباط برقرار كنيد كه ميتوانند دانسته هاي خود را به شما انتقال داده و در پيشرفت كارتان بسيار موثر باشند.

7. كتابهاي پرفروش حرفه اي را مطالعه كنيد
اهميت آگاه بودن از الگوهاي روز حرفه اي را دست كم نگيريد. حتا اگر اين شناخت در حد قابليت برقرار كردن مذاكره سالم با ديگران باشد.

8. هر هفته براي خود و خانواده وقت بيشتري بگذاريد
بسياري از مديران موفق و تاثيرگذار، مخلوطي از روابط كار و خانواده را به برقرار كردن تعادلي بين اين دو ترجيح ميدهند. به روشهايي براي يكپارچه كردن اين دو جنبه زندگي خود بيانديشيد.

مثلا هر زمان امكان داشته باشد، خانواده خود را در سفرهاي كاري همراه ببريد يا به جاي اضافه كاري در عصر، به ديدن نمايش مدرسه فرزندتان برويد و يا مطالعات كاري خود را در كنار فرزند خود كه مشغول انجام تكاليفش است يا همسرتان، انجام دهيد.

9. پس انداز كنيد
پس انداز براي دوران بازنشستگي بسيار مهم است، با دريافت هر حقوق، بلافاصله و قبل از خرج كردن آن، مبلغي-هر چند اندك- از آنرا در بانك بگذاريد. اين كار به شما آرامش فكري داده و شما را از آينده مطمئن نگه خواهد داشت.

10. خود را سلامت نگه داريد
راههايي براي ورزش با خانواده پيدا كنيد و به آنچه ميخوريد توجه كنيد. ببينيد كه چه فعاليتهايي به شادابي و نيرومندي شما كمك ميكنند و تا حد امكان بيشتر به آنها بپردازيد.