زندگی سرشار از خوشبختی به راحتی به دست نمیآید. زن و مرد برای به دست آوردن آن هر دو باید به یک اندازه وقت و انرژی بگذارند. در زیر توصیههایی برای هر دو ی آنها داریم :
یکدیگر را خوشحال کنید
زوجهای خوشبخت برای خوشحال کردن هم، خود را وقف یکدیگر میکنند. هدف نهایی که همواره روی آن تمرکز میکنند خوشحال کردن یکدیگر است نه آنکه موجب ناراحتی یکدیگر شوند. این مسئله خیلی ساده به نظر میرسد اما در عمل ممکن است بسیار دشوار باشد. بنابراین سعی کنید فقط بهمدت یک هفته بهطورمرتب مراقب هر عملی که انجام میدهید یا هر حرفی که میزنید، باشید و از خودتان بپرسید: آیا عملی که میخواهم انجام دهم یا حرفی که میخواهم بزنم موجب خوشحالی همسرم خواهد شد یا اینکه او را ناراحت خواهد کرد؟
برای آنکه به نتیجه برسید، هریک از شما باید 2 لیست تهیه کنید؛ یک لیست در مورد کارهایی که موجب ناراحتی شما میشود و لیست دیگر برای نشان دادن کارهایی که دوست دارید همسرتان برای خوشحالکردن شما انجام دهد. سپس لیستهایتان را با یکدیگر عوض کنید، خواهید فهمید چه کارهایی را باید و نباید انجام میدادید.
آداب مسرت بخش عشق و دوستی را کاملا بهجا آورید
آداب، عاداتی هستند که موجب ساختن یک رابطه و تقویت آن میشوند. در حقیقت حرکات ما بر احساساتمان تأثیر میگذارد. شما هنگام راهی کردن همسرتان سر کار و موقع بازگشتش به خانه چه آدابی را بهجا میآورید؟ در اینجا چند پیشنهاد در مورد آدابی که شما و همسرتان باید در باره آن فکر کنید، ارائه میدهیم:
- هرروز با ارسال نامهای الکترونیک یا پیامک و یا گفتن سخنی دلنشین به یکدیگر ابراز محبت کنید.
- هر روز به یکدیگر زنگ بزنید (بهویژه برای شوهرها مهم است).
- نسبت به تولد یکدیگر اهمیت خاصی قائل شوید. به جای آنکه 2 روز مانده به تولد در تنگنا قرار بگیرید و در نهایت، هولهولکی چند شاخه گل برای همسرتان بخرید، جلوتر در فکر چیزی باشید که حقیقتا موجب شادی هر دوی شما خواهد شد.
- هر شب قبل از خواب، دو کلمه محبتآمیز به یکدیگر بگویید؛ هر روز یک تعریف جدید بهکار ببرید.
- مهم است که دستکم هر دوهفته یکبار ساعاتی را برای شبنشینی دونفره و بیرون رفتن فقط بهخودتان اختصاص دهید.
فضایی ایجاد کنید تا بتوانید حرفتان را صادقانه و آزادانه بیان کنید

هرگاه رابطهای شما را بترساند و نتوانید احساسات و عقاید خود را ابراز کنید، در آنصورت آن رابطه نادرست است. زوجهای خوشبخت بین خود احساس امنیت بهوجود میآورند که به لطف آن میتوانند بدون هیچ واهمهای، از احساسات، مشکلات و ناکامیهایشان حرف بزنند. این آرامش خاطر پایه و اساسی را برای زن و مرد فراهم میآورد تا بر مبنای آن مشکلات و مسائلی که موجب ناراحتی آنان میشود را با یکدیگر حل و فصل کنند.
گاه پیش میآید که فردی با یکسری توقعات وارد رابطهای میشود. اما اگر از توانایی برقراری ارتباط و مذاکره برخوردار نباشد، این امر منشأ کشمکش و درگیری بر سر قدرت خواهد بود که اغلب رابطه را به تباهی میکشاند.

در زمان مشکلات مهارت ارتباطی بهکار ببرید
تکنیکی که هر زن و مردی باید اتخاذ کنند، «تکنیک گوش دادن_حرف زدن» نامیده میشود. درمیان اغلب زوجها، یکی از زوجین حتی قبل از اینکه اجازه دهد طرف مقابل همه حرفهایش را در رابطه با مشکلش بزند، میخواهد راهحل ارائه دهد. «تکنیک گوشدادن_حرف زدن» از پیش در نظر دارد قبل از آنکه زن و مرد راه حلی ارائه دهد، هر یک از آنان بتوانند هر چه که برای گفتن دارند را بیان کنند. این امر به آنان اطمینان میدهد که طرف مقابل کاملا به همه حرفهای آنان گوش داده است.«تکنیک گوش دادن- حرفزدن» اینگونه عمل میکند: یکی از آنان شیئی را میان دستانش میگیرد، این شیء نمادی از حق حرف زدن است که به نوبت در دستان طرفین قرار میگیرد تا زمانیکه در دستان یکی از آنان قرار دارد فرد این حق را دارد تا همه حرفهایش را بزند. در این مدت طرف مقابل نمیتواند هیچ حرفی بزند جز آنکه حرفهای همسرش را تکرار کند و یا شرح دهد، خصوصا آنکه نمیتواند حرف همسرش را قطع کند. سپس نمادی که نشان حقحرف زدن است در دستان طرف مقابل قرار میگیرد و همان عمل در مورد او نیز انجام میشود.
زمانیکه زن و مرد این تکنیک را بهکار گیرند، هر یک از آنان بدون آنکه حرفشان قطع شود و یا مورد پرخاش و انتقاد قرار گیرند، اطمینان دارند که حرفهایشان کاملا شنیده خواهد شد. زوجین تنها زمانیکه بهطور کامل حرفهای یکدیگر را بشنوند، شروع به بررسی راهحلهایی که میتوانند چارهساز مشکل باشند، میکنند.
باید بهطور مرتب به یکدیگر توجه نشان دهید نه آنکه از یکدیگر روی برگردانید
زمانیکه همسرتان در خانه نشسته و شما از کنارش رد میشوید آیا میایستید و کلمهای محبتآمیز در گوشش زمزمه میکنید یا اینکه با خونسردی و بیتفاوتی از کنارش عبور میکنید؟ اینجاست که تفاوت بین توجه نشان دادن یا عکس آن، رویبرگرداندن مشخص میشود.
تحقیقات انجام شده در زمینه ازدواج حاکی از آن است که زوجهای خوشبخت هر فرصتی را برای همدلی با یکدیگر غنیمت میشمارند. آنها بهدنبال راهی هستند تا از نظر احساسی به یکدیگر نزدیک شوند. نزدیکشدن به همسر بدان معناست که او در اولویت اولویتهایتان قرار دارد؛ یا به عبارتی اولویت شماره یک شماست.

جنبه مهم دیگر این وضعیت آن است که طرفین سعی میکنند به اتفاق هم دست به کاری بزنند که برای هر دو آنها شادیآور است؛ با یکدیگر به پیادهروی بروند، بعد از غذا با هم قهوه یا چای بنوشند، به اتفاق هم مطالعه کنند یا با هم موسیقی گوش دهند. این مثالها، روش خوبی برای نزدیک شدن زن و شوهر به یکدیگر است.یکی از شیوههایی که بهشدت زن و مرد را به یکدیگر نزدیک میکند آن است که زمانیکه همسرتان وارد اتاق میشود، با بلند شدن از جایتان نشان دهید که احترام زیادی برایش قائل هستید. فکر میکنید که این حرکت از مد افتاده و قدیمی است؟ مطمئنا بله اما کمک میکند تا به طرف مقابلتان احساس خیلی خاصی دهید.
در میان زوجهایی که از یکدیگر رویگردان هستند، صمیمیتی دیده نمیشود. همانطور که گفتهاند، هر عمل نیکی، عمل نیک دیگری در پی دارد و هر عمل بدی، عمل بد دیگری بهدنبال خواهد داشت.
گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ