صفحه 1 از 5 12345 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 16 , از مجموع 68

موضوع: اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

 1. #1
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  بررسي امكان استفاده از گل صافي حاصل از ضايعات كارخانه هاي قند در تغذيه مرغان تخمگذار

  آذربايجاني عليرضا,مشرف شهاب الدين,اسديان اكبر  اين آزمايش به منظور ارزيابي اثرات جايگزيني گل صافي (گل كربنات كلسيم) حاصل ازضايعات كارخانه هاي توليد قند با پودر صدف در جيره غذايي روي عملكرد و صفات كمي و كيفي تخم مرغ در مرغان تخم گذار به اجرا درآمد. در اين آزمايش، گل صافي به دو شكل معمولي (پودري) و پلت شده و هر كدام نيز در سطوح صفر، 75،50،25 و 100 درصد جايگزين پودر صدف گرديد. بنابراين نه تيمار (جيره غذايي) و هر تيمار در سه تكرار در طي سه دوره 28 روزه در نظر گرفته شد. مصرف خوراك و وزن تخم مرغ به طور هفتگي و صفات كمي و كيفي تخم مرغ ها به طور ماهانه اندازه گيري شد. نتايج آزمايش نشان داد جايگزيني گل صافي به جاي پودر صدف تا سطح 50 درصد به شكل پودري، اختلاف معني داري را در صفات مصرف غذا، وزن تخم مرغ، توليد توده اي و ضريب تبديل غذايي نسبت به شاهد (سطح صفر درصد جايگزيني) ايجاد نكرد. در حالي كه جايگزيني فراتر از سطح 50 درصد پودر گل صافي، موجب كاهش معني دار توليد توده اي و تعداد تخم مرغ و افزايش ضريب تبديل غذايي نسبت به شاهد گرديد. اما در تمام سطوح گل صافي پلت شده، اختلاف معني داري براي اين صفات با شاهد، مشاهده نگرديد. جايگزيني گل صافي به جاي پودر صدف به هر دو شكل پودري و پلت و در تمام سطوح جايگزيني تاثير معني داري بر شاخص هاي كمي و كيفي تخم مرغ نداشت. اين آزمايش نشان داد، مناسب ترين سطح جايگزيني گل صافي به جاي پودر صدف به هر دو شكل پودر يا پلت، سطح 50 درصد جايگزيني مي باشد.

 2. #2
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  بررسي تعامل جدايه - ژنوتيپ بين Erysiphe betae و چغندر قند در شرايط گلخانه
  شيخ الاسلامي مهيار*,اخوت سيدمحمود,حجارود قربان علي,شريفي تهراني عباس,جوان نيك خواه محمد,نجفي ميرك توحيد

  * مرکز تحقيقات کشاورزي کرمانشاه


  بيماري زايي چهار جدايه از قارچ Erysiphe betae از چهار منطقه جغرافيايي كشور بر روي پنج ژنوتيپ چغندرقند با سطوح مختلف مقاومت يا حساسيت نسبت به بيماري مورد بررسي قرار گرفت. كنيديوم جدايه هاي مختلف بر روي گياهان هشت هفته اي در شرايط گلخانه مايه زني شد. تخمين آلودگي سطح برگ و همچنين تخمين كنيديوم هاي توليد شده در واحد سطح برگ، سه هفته بعد از مايه زني انجام شد. نتايج نشان داد كه بين جدايه هاي مختلف از نظر توان بيماري زايي تفاوت معني داري وجود ندارد. اين در حالي بود كه بين ژنوتيپ هاي مختلف از نظر ميزان حساسيت به بيماري تفاوت معني داري وجود داشت. ژنوتيپ 7233 در تمام موارد بيشترين حساسيت نسبت به بيماري را نشان داد و ژنوتيپ هاي 10417 و 14442 علايم مقاومت نسبي به بيماري را نشان دادند. ژنوتيپ Leaf Beet كه در كشور آلمان در آزمايش هاي مزرعه اي علايم مقاومت نسبت به بيماري را نشان داده بود در اين تحقيق علايم حساسيت نسبت به بيماري را نشان داد. در مجموع، نتايج اين تحقيق نشان داد كه جدايه هاي مختلف قارچ از مناطق مختلف كشور از نظر توان بيماري زايي يكسان هستند. هم چنين روش هاي گلخانه اي مي تواند به خوبي براي تفكيك ژنوتيپ هاي حساس و مقاوم نسبت به بيماري سفيدك پودري مورد استفاده قرار گيرد.

 3. #3
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  بررسي ريزازديادي چغندرقند و توليد ريز گياهچه هاي فتواتوتروفيك
  ياوري نسرين,صادقيان سيديعقوب,مصباح محمود,غفاري جهرمي عبدالرسول  چغندرقند يك گياه ترجيحا دگرگشن و در بسياري موارد خود نابارور است كه با ازدياد غير جنسي يا رويشي آن، مي توان بوته هاي مشابه بوته اوليه توليد نمود. ريزازديادي كلوني چغندرقند با استفاده از بافت مريستمي ساقه گل دهنده جوان انجام مي گيرد. ريز نمونه هاي مريستمي از ساقه گل دهنده بوته هاي نرعقيم چغندرقند تهيه و در شرايط استريل كشت گرديد. دو محيط كشت پايه Pgob حاوي تركيب هورموني Iba, Naa و Ba به ترتيب در مقادير 0.1 ,0.1 و يك ميلي گرم/ليتر و تركيب هورموني Naa ,ga3 و Ba به ترتيب درمقادير 0.1 ,1 و 0.5 ميلي گرم/ليتر از نظر ازدياد ريز جوانه در سه ژنوتيپ شماره 445 ,463 و 428 پس از مدت 20، 30 و 10 روز از آغاز كشت و در پايان چرخه ازدياد در مرحله جدا سازي براي انتقال به محيط ريشه زايي مورد مقايسه قرار گرفت. آزمايش در هشت تكرار هر يك شامل يك ظرف كشت در طرح بلوك هاي كامل تصادفي در يك آزمايش اسپليت - فاكتوريال انجام گرديد. زمان كرت هاي اصلي و تركيب ژنوتيپ و محيط در كرت هاي فرعي منظور شد. ميانگين تيمارها به صورت فاكتوريل دو عاملي در زمان، با روش دانكن مقايسه گرديد. نتايج تجزيه آماري داده ها نشان داد كه كليه فاكتورها (زمان، محيط و ژنوتيپ) داراي اثر معني دار هستند. دو ژنوتيپ برتر (445 و 428) از نظر توليد ريز جوانه در يك گروه قرار گرفتند. محيط دو نسبت به محيط يك با توليد ريز جوانه بيشتر، برتر بود و اين امر نمايانگر نقش تركيب هورمورني در محيط كشت ازدياد ريز جوانه ها مي باشد. در اجراي اين پژوهش طراحي و ساخت يك دستگاه آب كشت مجهز به سيستم هوارساني انجام شد و ريز گياهچه هاي چغندرقند در شرايط ايجاد شده در سيستم آب كشت توانايي رشد فتواتوتروفيك را باز يافتند.

 4. #4
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  بررسي عملكرد كارخانه هاي قند و شكر ايران در چهار سال گذشته
  شيخ الاسلامي رضا*

  * موسسه تحقيقات چغندرقند، کرج


  شکر توليد در ايران در سال 1383 معادل 1.192 هزار تن بود که 55% آن از چغندرقند و بقيه از نيشکر به دست آمده است. در حال حاضر، 33 کارخانه قند چغندري و هفت کارخانه قند نيشکري در کشور فعاليت مي کنند. در اين مجال، وضعيت توليد چغندرقند و شکر توليدي از آن طي چهار سال گذشته (83-1380) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. ظرفيت اسمي 33 کارخانه قند و شکر کشور، روزانه 67650 تن چغندرقند مي باشد که بر مبناي يک صد روز کاري، توان مصرف چغندرقند كارخانه ها بايد 6.75 ميليون تن باشد که به دلايل مختلف نه از نظر ظرفيت مصرف و نه از نظر ميزان توليد چغندر تاکنون به اين ارقام نرسيده است ...

 5. #5
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  بررسي كارايي فني كشاورزان چغندر كار و عوامل موثر بر افت آن "مطالعه موردي در استان همدان"
  سيدان سيدمحسن*

  * بخش تحقيقات اقتصاد کشاورزي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي استان همدان


  هدف از اين تحقيق تعيين كارايي فني چغندر كاران و عوامل موثر بر عدم كارايي فني آنان مي باشد. بدين منظور، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي، 144 كشاورز انتخاب و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه در سال زراعي 1380-81 جمع آوري شده است. براي نيل به اهداف تحقيق با استفاده از تابع توليد كاب - داگلاس (Cobb-Douglas) و تخمين سيستمي، تابع توليد مرزي و عدم كارايي به طور هم زمان برآورد شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه متوسط كارايي فني بهره برداران در شهرستان هاي همدان و ملاير به ترتيب 73 و 70 درصد مي باشد. ميان كارايي فني بهترين زارع در مقايسه با ميانگين كشاورزان، اختلاف نسبتا زيادي وجود داشته، به نحوي كه پتانسيل افزايش توليد در شهرستان هاي ذكر شده به ترتيب 26 و 29 درصد برآورد گرديد. بنابراين، مي توان ميزان توليد را بدون تغيير عمده در سطح فن آوري و منابع به كار رفته و تنها از طريق كاهش شكاف كارايي ميان بهره برداران چغندر كار و كاراترين توليد كننده به مقدار زيادي افزايش داد. از مهم ترين عوامل اقتصادي - اجتماعي موثر بر كارايي فني چغندر كاران سن، تجربه، سواد زارع، كلاس ترويجي، بازديد از مزارع ترويجي، تاريخ و روش كاشت، دفعات و دور آبياري، نوع بذر و تعداد قطعات زير كشت يك زارع تعيين شده است.

 6. #6
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  تاثير تاريخ كاشت و ارقام چغندرقند بر ميزان آلودگي به بيماري ويروسي پيچيدگي برگ و جمعيت زنجرک هاي ناقل در استان اصفهان
  جلالي صادق,باقري محمدرضا,جهاداكبر محمدرضا  در اين بررسي به منظور تاثير كاشت و رقم بر ميزان آلودگي به بيماري ويروسي پيچيدگي برگ چغندرقند (Beet curly top virus, BCTV) و تراكم جمعيت زنجرك هاي ناقل، مطالعه اي در قالب طرح آماري كرت هاي خرد شده با سه تاريخ كاشت به عنوان كرت هاي فرعي در چهار تكرار طي سال هاي 1378-79 در منطقه مباركه اصفهان اجرا گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد، به تعويق انداختن تاريخ كاشت تا اول خرداد ماه باعث كاهش جمعيت زنجرك هاي ناقل (C.opacippennis, Circulifer) شد، به طوري كه ميانگين جمعيت هاي آن ها در تاريخ كاشت اول نسبت به دو كشت ديگر بيشتر بود؛ ولي اختلاف آن ها معني دار نشد. جمعيت زنجرك ها در ارقام مورد مطالعه در هر تاريخ كاشت، تفاوت كاشت دوم و سوم، بيشتر بود و اختلاف معني داري با آن ها داشت. بيشترين ميزان آلودگي در رقم IC1 مشاهده شد كه با ارقام T41R و Attila در سطح يك درصد و با ساير ارقام در سطح پنج درصد اختلاف معني داري نشان داد. با تاخير در تاريخ كاشت، عملكرد ريشه و قند كاهش نشان داد، به طوري كه بين تاريخ كاشت سوم و تاريخ هاي كاشت اول و دوم اختلاف معني داري وجود داشت. درصد قند ناخالص و ناخالصي هاي شربت در سه تاريخ كاشت با يكديگر تفاوت معني داري نداشتند. رقم T41R با توليد 36.95 تن ريشه در هكتار بيشترين عملكرد را در بين ارقام داشت كه اختلاف معني داري را با رقم Attila در سطح يك درصد و رقم 7233 در سطح پنج درصد نشان داد. در ضمن پوسيدگي هاي ريشه در تاريخ هاي كاشت دوم و سوم نسبت به تاريخ كاشت اول كمتر بود. كمترين ميزان پوسيدگي ريشه در رقم T41R و تاريخ كاشت سوم مشاهده گرديد.

 7. #7
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  تجزيه ژنتيكي مقاومت به بيماري سفيدک سطحي در چغندرقند
  بساطي جهانشاه*,مصباح محمود,كريم زاده قاسم,صادقيان سيديعقوب

  * مرکز تحقيقات کشاورزي کرمانشاه


  با توجه به وسعت مناطق كشت چغندرقند در ايران و خسارت ناشي از بيماري سفيدك سطحي، تهيه ارقام مقاوم به اين بيماري ضروري به نظر مي رسد. بدين منظور، طي سال هاي گذشته در مناطق كرمانشاه تعداد زيادي از ژنوتيپ هاي موجود براي اين بيماري غربال گرديدند، كه منجر به شناسايي و گزينش يك ژنوتيپ ديپلوييد مولتي ژرم و مقاوم به بيماري سفيدك سطحي با صفات نسبتا مطلوب زراعي (ژنوتيپ 14442) گرديد. در اين ارزيابي مشخص گرديد كه رگه منوژرم نرعقيم Ms261 حساس و رگه منوژرم نرعقيم Ms231 نيمه مقاوم به بيماري سفيدك سطحي است. به منظور تعيين تعدادي ژن هاي كنترل كننده بيماري سفيدك سطحي و نحوه توارث اين ژن ها بين ژنوتيپ مقاوم 14442 و دو رگه نرعقيم Ms231 نيمه مقاوم و نرعقيم Ms261 حساس تلاقي هاي لازم انجام گرفت. نسل هاي Bc1 F1 ,f2 و Bc2 از هر تلاقي تهيه گرديد. والدين و نسل هاي حاصل از هر تلاقي در مزرعه براي بيماري سفيدك سطحي بررسي شدند. نتايج نشان داد كه نسل F2 حاصل از تلاقي والد مقاوم و حساس (14442*261) و تلاقي والد مقاوم و نيمه حساس (14442*231) به دو كلاس فنوتيپي با نسبت 3:1 تفكيك شد. الگوي تفكيك در بك كراس ها نيز نتايج به دست آمده در نسل F2 را تاييد نموده و نشان داد كه بيماري سفيدك سطحي با يك ژن اصلي كنترل مي گردد. اثر ژن كنترل كننده بيماري به صورت غالب مي باشد.

 8. #8
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  مقايسه قارچ كش هاي جديد اوپوس (Epoxy conazole) با قارچ كش هاي رايج در مبارزه با سفيدک پودري چغندرقند
  حيدري اصغر*,صفايي داريوش,ارومچي سعيد,بساطي جهانشاه

  * بخش تحقيقات بيماري هاي گياهان، موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي، تهران


  در اين تحقيق تاثير قارچ كش هاي جديد اوپوس (اوپوكسي كونازول) و مقايسه آن با سموم قارچ كش هاي متداول عليه سفيدك پودري چغندر قند در استان هاي آذربايجان غربي و كرمانشاه طي دو سال مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با پنج تيمار در چهار تكرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش سموم دينوكاپ، سولفور (گوگرد و تابل)، كاليكسين، اوپوس و شاهد (آبپاشي) بودند. يادداشت برداري نهايي از درجه آلودگي تيمارها با مقياس 6-1 كه در آن نمره يك بدون آلودگي و نمره شش آلودگي 100-81 درصد بود، با فاصله زماني 15 روز بعد از آخرين سمپاشي صورت گرفت. تجزيه و تحليل نتايج با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن نشان داد كه در آذربايجان غربي، در هر دو سال اختلاف تيمارهاي سمپاسي شده از نظر آلودگي به بيماري سفيدك پودري با شاهد در سطح يك درصد و پنج درصد معني دار بود. مقايسه ميانگين درجه تاثير تيمارهاي آزمايشي نشان داد كه قارچ كش اوپوس بيشترين تاثير را در كنترل بيماري سفيدك پودري چغندرقند داشته است. در آزمايش كرمانشاه در سال اول به علت پايين بودن شدت بيماري در مزارع منطقه اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده نگرديد ولي در سال دوم، اختلاف تيمارهاي سمپاشي شده با شاهد در سطح يك و پنج درصد معني دار بود. از نظر عملكرد و درصد قند ريشه نيز تيمارهاي سمپاسي شده به شاهد ارجحيت داشتند.

 9. #9
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  اثر تيمار پيش جوانه زني بذر چغندرقند در شرايط تنش شوري اين ويترو
  ياوري نسرين,مصباح محمود,غفاري جهرمي عبدالرسول  حساسيت به شوري خاک در مرحله جوانه زني بذر چغندر قند به عنوان مانع اصلي استقرار مطلوب بوته در مزارع محسوب مي شود. بررسي هاي قبلي نشان داد که کشت ريز نمونه هاي متفاوت چغندرقند در سطوح افزايشي نمک کلريد سديم در محيط کشت درون شيشه اي، تحمل زياد به تنش شوري دارد. لذا آزمايشي براي مقايسه تحمل شوري در جنين بذري چغندرقند طراحي شد. جنين بذري با پوسته و بدون پوسته بذر، در محيط غذايي استريل PGoB داراي 3 درصد ساکارز و 0.9 در صد آگار، بدون نمک و نيز حاوي نمک کلريد سديم به ميزان 100، 150 و 250 ميلي مولار در سه تکرار هر بار با 10 ريز نمونه در هر پتري ديش (قطر 9 سانتي متري) کشت شد. نتايج اين بررسي براي نوع بافت مورد آزمايش، سطوح شوري و اثر اين دو عامل بر يکديگر در دو لاين 7233 و 67-9597 تفاوت معني دار نشان داد. در هر دو لاين، بر خلاف بذر کامل، جنين بذري قادر به جوانه زني در محيط هاي داراي تنش شوري بود. نقش پوسته بذر در جوانه زني با اجراي آزمايش تنش شوري پس از تيمار پيش جوانه زني بررسي شد. بذرهاي لاين هاي 67- 9597، 7233 و 261 با شستشوي هشت ساعته بذر در محلول تيرام 0.2 درصد و سپس کاهش تدريجي رطوبت بذر در دماي 25 سانتي گراد در ژرميناتور پيش تيمار شدند. 25 عدد بذر از هر تيمار در پتري ديش و در چهار تکرار کشت شد. بذرهاي تيمار شده در سطوح آزمايشي تنش شوري جوانه زدند. تجزيه واريانس نتايج آزمايش نشان داد که تفاوت بين لاين ها، سطوح تنش و اثر متقابل دو عامل بر يکديگر معني دار هستند. لاين 7233 مقاوم ترين و 67- 9597 و 261 در درجات بعد براي جوانه زني بذر در شرايط تنش بودند. تيمار پيش جوانه زني بذر چغندر قند براي مقابله با تنش شوري اثر مثبت نشان داد.

 10. #10
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  اصطلاحات و تعاريف كميت و كيفيت تكنولوژيكي چغندرقند، اختصارات فني
  عبدالهيان نوقابي محمد,شيخ الاسلامي رضا,بابايي بابك  تحقيقات کشاورزي و انجام آزمايش هاي به زراعي و به نژادي مربوط به چغندرقند امروزه در سطح کشور رو به گسترش است. به طوري که علاوه بر موسسات و مراکز تحقيقات کشاورزي وابسته به وزارت جهاد کشاورزي و دانشکده هاي کشاورزي، اجراي تحقيقات کشاورزي در بخش خصوصي نيز از قبيل شرکت هاي تحقيقات و خدمات کشاورزي و کارخانه هاي قند رواج پيدا کرده است. تعيين خصوصيات و اندازه گيري صفت هاي مبين عملکرد کمي و کيفي چغندرقند بخش مهمي از فرآيند تحقيقات است که معمولا با روش هاي ويژه انجام مي پذيرد ...

 11. #11
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  بررسي امكان كنترل بيولوژيك بيماري مرگ گياه چه چغندرقند به وسيله جدايه هايي از Trichoderma harzianum Rifai
  شهيري طبرستاني مائده,فلاحتي رستگار ماهرخ,جعفرپور بهروز,روحاني حميد  با توجه به قدرت بالاي آنتا گونيستي قارچ Trichoderma harzianum، پنج جدايه T.h.k، T.h.BI، T.h.Mo، Var33 و تربت VI انتخاب و اثر آن در شرايط آزمايشگاه و گلخانه بر بيماري مرگ گياه چه چغندرقند ناشي از Rhizoctonia solani مطالعه شد. قدرت آنتاگونيستي جدايه هاي T. harzianum به صورت کشت دو طرفه روي PDA در کشت همزمان، کشت 48 ساعته و 96 ساعته R.solani بررسي شد و مشخص شد کليه جدايه هاي T. harzianum مي توانند پس ار متوقف کردن رشد ميسليومي R. solani کلني آن را به طور کامل کلنيزه و بر روي آن اسپرزايي کنند. در هر سه آزمايش، جدايه T.h.k در مقايسه با ساير جدايه ها، در زمان کوتاه تري کلني R. solani را کلنيزه کرد. بررسي هاي ميکروسکپي نحوه تاثير جدايه هاي T. harzianum روي R.solani نشان داد اين جدايه ها با پيچش هيفي، نفوذ و متلاشي کردن هيف، رشد آن را متوقف کرده و در نهايت باعث از بين رفتن آن مي شوند. متابوليت هاي فرار جدايه هاي T. harzianum اثر بازدارندگي قابل توجهي روي رشد ميسليومي قارچ عامل بيماري داشتند که در اين ميان جدايه T.h.BI با 89.63 در صد، بيشترين اثر بازدارندگي را از خود نشان داد. در برسي اثر بازدارندگي پنج غلظت (30- 25- 20- 15- 10 درصد) متابوليت هاي مايع خارج سلولي جدايه هاي T. harzianum در جلوگيري از رشد ميسليومي R.solani مشخص شد، متابوليت هاي مايع خارج سلولي هيچ يک از جدايه ها در غلظت هاي به کار رفته، تاثير معني داري در رشد ميسليومي R.solani نداشتند. در آزمايش هاي گلخانه اي مشخص شد، پوشش دادن بذر چغندرقند با عوامل آنتاگونيست يا اضافه کردن آنها به خاک بر ميزان مرگ و مير گياهچه ها در فاصله 30 روز پس از کاشت، تاثير چشمگيري در مقايسه با شاهد آلوده دارد و از اين نظر، بين جدايه ها تفاوت معني داري وجود داشت. در مجموع، جدايه هاي T.h.k و Var33 در روش محلول پاشي خاک، بهترين اثر را در کنترل بيماري داشتند.

 12. #12
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  بهره وري عوامل و نهاده هاي توليد در مزارع چغندرقند شهرستان اقليد
  محمدي حميد,موسوي سيدنعمت اله,كفيل زاده فرشيد,رحيمي مجيد  هدف اين تحقيق، تعيين حد اقتصادي استفاده از نهاده هاي توليدي در توليد چغندرقند در شهرستان بود. جهت دستيابي به هدف فوق، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي داده هاي مورد نياز از طريق تکميل پرسشنامه و مصاحبه با 55 کشاورز در شهرستان اقليد، جمع آوري شد. براي سنجش بهره وري نهاده ها از توابع توليد كاب - داگلاس و ترانسندنتال استفاده شد. هم چنين در تعيين سهم هزينه نسبي عوامل توليد، از تابع نرانسندنتال استفاده شد. طبق نتايج، از نهاده هاي نيروي کار، ماشين آلات و بذر بيش از حد بهينه اقتصادي و از نهاده کود شيميايي کمتر از حد بهينه استفاده مي شود. جهت کسب حداکثر سود در واحدها بايستي ميزان مصرف نهاده هاي نيروي کار، ماشين آلات و بذر کاهش و مصرف کود شيميايي افزايش يابد. نتايج مطالعه نشان داد که 67.2 درصد از بهره برداران در استفاده از نيروي کار در ناحيه سوم توليد عمل مي کنند. هم چنين 85.5 درضد از بهره برداران، کود شيميايي را در ناحيه اول توليد مصرف کردند. اين در حالي است که به ترتيب 100 و 58.2 درصد از زارعين نهاده بذر و ماشين آلات را بيش از ميزان بهينه مصرف مي کنند. 56.4 درصد از زارعين در استفاده از سم در ناحيه اقتصادي (ناحيه دوم) عمل کردند. ضريب تبيين تابع توليد 88 درصد به دست آمد که بيان گر برازش مناسب تابع است. به اين مفهوم که متغيرهاي مستقل توانسته اند 88 درصد از تغييرات متغير وابسته (عملکرد) را توجيه کنند. هم چنين نتايج نشان داد که بيشترين سهم هزينه نهاده هاي توليد مربوط به نيروي کار و ماشين آلات است و کاهش مصرف اين دو نهاده، موجب کاهش هزينه هاي توليدي و افزايش سود خواهد شد.

 13. #13
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  تاثير تنش خشكي در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيكي چغندرقند
  ميرزايي محمدرضا,رضواني سيدمعين الدين,گوهري جواد  به منظور تعيين اثرات تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد چغندرقند و استفاده بهينه از آب، تحقيقي به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 12 تيمار و چهار تکرار از بهار سال 1379 به مدت دو سال در ايستگاه اکباتان مرکز تحقيقات کشاورزي استان همدان اجرا شد. يکي از فاکتورها، قطع آبياري در سه مرحله رشد ) S1 تا S3) و فاکتور ديگر تعداد دفعات قطع آبياري در چهار سطح I1) تا (i4 بود. علاوه بر 12 تيمار ترکيبي مذکور، يک کرت شاهد بدون تنش نيز منظور شد. نتايج تجزيه مرکب نشان داد که اثر متقابل مراحل مختلف رشد در سال از نظر عملکرد ريشه، عملکرد قند و عملکرد قند قابل استحصال در سطح پنج درصد و اثر متقابل تعداد دفعات قطع آبياري در سال از لحاظ صفت عملکرد ريشه معني دار بود. اثر متقابل رطوبت نسبي برگ و درصد رطوبت وزني خاک در سال در سطح يک درصد معني دار بود. اثر متقابل مراحل مختلف رشد در سال از نظر صفات کارآيي مصرف آب براي عملکرد ريشه، عملکرد قند و عملکرد قند قابل استحصال در سطح يک درصد معني دار بود. مقايسه ميانگين دو ساله کارآيي مصرف آب در برداشت نهايي نشان داد که بالاترين کارآيي مصرف آب مربوط به تيمار S1 I2 (دو بار قطع آبياري در مرحله رشد برگي) و حداقل آن مربوط به تيمار S2 I4 (چهار بار قطع آبياري در مرحله رشد ريشه) بود. هم چنين مشخص گرديد که قطع آبياري بيش از يک مرحله در مراحل مختلف رشد چغندرقند، باعث کاهش عملکرد کمي چغندرقند مي شود. به طور کلي، تنش رطوبتي باعث کاهش کمي عملکرد ريشه و عملکرد قند شد. البته مقدار تاثير تنش خشکي بستگي به زمان و شدت تنش داشت. کاهش عملکرد ريشه و قند ناشي از تنش در مرحله رشد ريشه و مرحله ذخيره سازي قند شديدتر بود.

 14. #14
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  تاثير كود دامي، پتاسيم و بر روي عملكرد كمي و كيفي چغندر قند در منطقه بردسير
  جواهري محمدعلي*,رشيدي ناصر,باقي زاده امين

  * مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمان


  به منظور بررسي اثر کود دامي، سولفات پتاسيم و اسيد بوريک بر خصوصيات کمي و کيفي محصول چغندرقند، آزمايشي در قالب طرح اسپليت پلات فاکتوريل در چهار تکرار طي سه سال (1380- 1378) در منطقه بردسير کرمان اجرا گرديد. عامل کود دامي در سه سطح صفر، 10 و 20 تن ماده خشک در هکتار در کرت اصلي و کود سولفات پتاسيم در سه سطح صفر، 75 و 150 کيلوگرم در هکتار و اسيدبوريک نيز در سطوح صفر، 10 و 20 کيلوگرم در هکتار به صورت فاکتوريل در کرت هاي فرعي مصرف شدند. نتايج نشان داد که اثر کود دامي و سولفات پتاسيم بر عملکرد ريشه معني دار (?=%5) بوده است. ولي اسيد بوريک روي درصد قند ملاس و درصد قند سفيد ريشه معني دار نگرديد. استفاده از کود دامي و سولفات پتاسيم اثر معني داري بر عملکرد شکر سفيد داشت به طوري که استفاده از 20 تن کود دامي در هکتار، 10 در صد و استفاده از 150 کيلوگرم سولفات پتاسيم در هکتار، 6 درصد عملکرد شکر سفيد را نسبت به شاهد افزايش داد. اگر چه اسيد بوريک اثر معني داري بر عملکرد شکر سفيد نداشته، ولي عملکرد شکر سفيد را نسبت به شاهد 1.8 در صد افزايش داده است و اين در حالي بود که آب آبياري حدود 0.5 ميلي گرم در ليتر حاوي بر بود.

 15. #15
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  شناسايي قارچ هاي عامل پوسيدگي ريشه چغندرقند و تعيين پراكندگي آن ها در استان كرمانشاه؛ گزارش كوتاه
  شيخ الاسلامي مهيار,يونسي حسن,صفايي داريوش  قارچ هاي بيماري زاي بسياري سبب ايجاد پوسيدگي ريشه چغندرقند در مراحل مختلف مي شوند. در بين آنها Rhizoctonia spp سبب پوسيدگي هاي طوقه و ريشه، پوسيدگي خشک و پوسيدگي بنفش ريشه مي شود. (Whitney and Duffos 1986). پوسيدگي ريشه توسط قارچ phytophthora drechsleri Tucker در مزارعي که ريشه چغندرقند در معرض رطوبت بيش از حد معمول خاک قرار دارد، مشاهده شده است (Habibi 1975)، قارچ Fitzp Pythium aphanidermatum (Edson) به عنوان يکي از عوامل فساد بذر، مرگ گياهچه و پوسيدگي ريشه در ايران شناخته شده است. (Ahmadinejad and Okhovat 1976). از قارچ Rhizopus arrhizus Fischer به عنوان يکي از عوامل پوسيدگي طوقه چغندرقند در ايران نام برده شده است. (Habibi 1977). به منظور شناسايي و تعيين پراکنش قارچ هاي بيماري زا در مزارع چغندرقند استان کرمانشاه طي سال هاي 1377 و 1378 بررسي هايي انجام گرفت. در اين مطالعات از تعداد 41 مزرعه در مناطق مختلف استان در حوزه کارخانه هاي قند اسلام آباد غرب و بيستون بازديد به عمل آمد ...

 16. #16
  کاربرسایت mohitzist آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  949
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  پاسخ : اطلاعات و مقالات مفید و مختصر درباره چغندرقند

  كاهش مصرف علف كش با كاربرد همزمان تيغه هاي كولتيواتور و سم پاشي نواري در زراعت چغندرقند
  جاهدي آژنگ*,نوروزي عباس,ساعتي محسن

  * مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان همدان


  طي يک آزمايش مزرعه اي سه ساله (81- 1379) و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي، امکان کاهش مصرف سم علف کش با تلفيق روش هاي شيميايي و مکانيکي در کنترل علف هاي هرز مزرعه چغتدرقند مورد بررسي قرار گرفت. سه نوع تيغه چاقويي کولتيواتور (سرنيزه اي، پنجه غازي و شمشيري) جهت حذف علف هاي هرز بين رديف هاي کشت، همراه با پا شش مخلوط مساوي علف کش هاي دسمديفام (امولسيون 15.7 درصد از ماده تجاري بتانال آ.ام) و کلريدازون (پودر و تابل 80 در صد از ماده تجاري پيرامين) مورد استفاده قرار گرفت. سم پاشي به صورت نواري به عرض 20 سانتي متر روي پشته ها، به ميزان دو ليتر در هکتار (يک بار پاشش) و يک ليتر در هکتار (دو بار پا شش به فاصله 10 روز) انجام شد. تيمارها با شاهد منطقه (انجام فاروئر و کاربرد 6 ليتر مخلوط مساوي علف کش هاي دسمديفام و کلريدازون) و هم چنين تيمار وجين دستي (دو بار) مقايسه شد. نتايج حاصل از تجزيه آماري داده ها نشان داد که بين تيغه هاي کولتيواتور مورد آزمايش، تيغه سرنيزه اي به دليل نوع برش و کارآيي بيشتر در خاک توانسته است با حذف علف هاي هرز بين خطوط کاشت نسبت به دو تيغه ديگر برتري نشان دهد. با مصرف علف کش به ميزان دو ليتر، از مخلوط مساوي دسمديفام و کلريدازون (يک بار پاشش) در هکتار بود. اين تحقق نشان داد که با استفاده از سم پاشي نواري و حذف علف هاي هرز بين خطوط کاشت توسط تيغه کولتيواتور سرنيزه اي، مي توان تا 66 در صد مصرف علف کش در هر هکتار را کاهش داد که هم از نظر اقتصادي و هم زيست محيطي قابل توجه است.

صفحه 1 از 5 12345 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۸ بهمن ۸۸, ۲۱:۲۲
 2. تهران در تصرف موشها!!!
  توسط hrg1356 در انجمن پیرامون محیط زیست
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۳ آذر ۸۸, ۰۹:۱۸
 3. طرح تحول اقتصادی به ضرر اقتصاد و مستضعفین است/می توانیم پرون
  توسط hamid192 در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۴ خرداد ۸۸, ۲۲:۰۵
 4. دبی با بحران اقتصادی روبرو شد
  توسط hamid192 در انجمن اقتصاد
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۶ آذر ۸۷, ۲۰:۱۴
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۱۷ آبان ۸۷, ۰۸:۵۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •