باورهای غلط در مورد درونگراها

درونگرا بودن به خودی خود منفی نیست، اما اگر درونگرایی، شما را از انجام کارها منع میکند یا در کار و زندگی شخصیتان مشکلی ایجاد میکند، باید تغییری در نحوه رفتارتان ایجاد کنید و اگر غیر از این باشد، شما میتوانید یک درونگرا باقی بمانید.
نویسنده کتاب درونگرایان، ۹ نکته را برمیشمارد که فرد درونگرا طی یک روز باید انجام دهد تا از موقعیت منفی کنونیاش بیرون آید و شرایط مثبتی را برای خود فراهم آورد.
اگر شما یک فرد درونگرا هستید، مطالب زیر را حتماً بخوانید:
۱) برای نوع شخصیتتان حق مشروعیت قایل شوید، زیرا دو نوع شخصیت وجود دارد: برونگرا و درونگرا.
۲) وقتی مردم از درونگرایان به عنوان افرادی عصبی یاد میکنند، آنها را از اشتباهشان مطلع سازید. درونگرایان عصبی نیستند، آنها تودار هستند!
۳) وقتی مردم افراد درونگرا را مستعد بیماری روانی میدانند، آنها را مطلع کنید و تاکید کنید که درونگرایان بیشتر از دیگران مستعد حالات روانی نیستند. دقت کنید وقتی یک فرد برونگرا استرس دارد پرخوری میکند، سیگار میکشد و بسیار خشن میشود، اما وقتی درونگراها استرس دارند، منزوی میشوند. این باعث روانی شدنشان نمیشود.تنها تفاوت ویژگی های شخصیتی است.
۴) وقتی مردم ادعا میکنند که درونگراها ضداجتماعیند، به آنها یادآوری کنید که اگر دیگران آن ها را مورد استقبال قرار دهند رفتارشان دوستانه و با محبت است.
۵) اگر مردم تصور میکنند که درونگرایان حرفی برای گفتن ندارند، باید بدانند که خلاف این قضیه صدق میکند، زیرا آنها زمانی صحبت میکنند که چیز مهمی برای گفتن داشته باشند!
۶) سعی کنید مهارت خوب گوش کردن را کسب کنید. شنونده خوب، ارزش بسیاری در خیلی از حیطهها از جمله کار و صنعت دارد.
۷) برای زمانی که ترجیح میدهید تنها باشید، عذرخواهی نکنید. تنها برای کسانی که اهمیت دارد توضیح دهید که درونگرایان برای سلامت احساسات و روانشان نیاز دارند که حداقل نیمی از اوقات را تنها باشند. اگر لازم بود بگویید که درونگرایی نوعی شناخته شده از انواع شخصیتهاست.
۸) درونگرایان شکست خورده نیستند! به خود افتخار کنید که در میان جمعی از درونگرایان بزرگ گذشته و حال قرار دارید. افرادی چون آلبرت انیشتین و ... !
۹) از کودکانی که در حضور شما به خاطر درونگرا بودن مورد تمسخر یا سوء برداشت قرار میگیرند، دفاع کنید. این به راستی یکی از راههای بسیار خوبی است که به آرامش خودتان و کودک درونتان کمک خواهد کرد.

روزنامه اطلاعات