[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


جوجیتسو برزیلی(به [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]: Brazilian jiu jitsu) نوعی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] است که بر فنون گلاویزی و مبارزه در وضعیت خاک تأکید دارد. در مبارزات این رشته هدف نهایی بهدست آوردن وضعیت برتر نسبت به حریف و بیدفاع ساختن او با استفاده از تکنیکهای قفلکننده است.جوجیتسو برزیلی در اوایل سدهٔ بیست میلادی از هنر رزمی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] کودوکان [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تکامل یافت که خود در سدهٔ نوزدهم بر اساس سبک [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ژاپنی برخی مدارس ژاپن طراحی شده بود. از میان فنون جود و جوجوجوتسو در جوجیتسو برزیلی تأکید بیشتر بر نه-وازا (فنون خاک) است.این رشته بر این اصل تأکید دارد که یک شخص کوچکتر و ضعیفتر با بهکارگیری صحیح تکنیکها و شناخت شیوه های جابجایی نیرو می تواند یک مهاجم بزرگتر و قویتر از خود را شکست دهد. تمرین این رشته برای دفاع شخصی، شرکت در مسابقات ورزشی (جوجیتسو برزیلی و رشتههای مشابه) و همچنین [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] صورت میگیرد. در واقع میتوان گفت این رشته شباهتی به ورزشهایی نظیر تکواندو، کاراته و کونگ فو ندارد و تماما بر اساس اصول گلاویزی بنیان نهاده شده است.قدرت این رشتهٔ رزمی برای اولین بار با شروع مسابقات آزاد [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] که مبارزان از کلیه رشته ها در آن شرکت میکردند و
پیروزیهای اسطورهٔ این رشته [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] بر همگان اثبات شد.
درجات

اعطای درجه در جوجیتسو برزیلی بر دو مبنای زیر استوار است؛


  • میزان دانش فنی قابل اجرای هنرجو
  • نمایش هنرجو در مبارزه


دانش فنی هر شخص با توجه به تعداد تکنیکهایی که او توان اجرای آنها را دارد و مهارت او در اجرای هر یک از آنها مشخص میشود.
مهمترین مسئله در این رشته قابل اجرا بودن هر تکنیک است به همین جهت هنرجویان تشویق میشوند که تکنیکها را با توجه به توانائی های جسمی و شکل بدن خود انجام دهند.
کمربند


اجرای یک تکنیک قفل مفصل

درجه ورزشکاران این رشته با رنگ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] آنان مشخص میشود؛

حداقل سن مورد نیاز برای دریافت کمربند آبی ۱۵ سال است و برای افراد زیر ۱۵ سال از کمربندهای [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] و [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] استفاده میشود.

برای دریافت کمربند مشکی نیز حداقل ۱۹ سال لازم است. دارندگان کمربند مشکی می توانند با تمرین و آموزش این رشته تا بالاتر از ۹ درجه (دان) را دریافت کنند. شخصی که دان ۸ را به دست می آورد از یک کمربند مشکی و قرمز استفاده میکند و با دریافت دان ۹ و ۱۰ آن را با یک کمربند سرخ جایگزین می کند.
---------------------


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]