در شکل بالا عضلات درگیر پا حین رکاب زدن به خوبی تفکیک شده اند.

می توانید با مراجعه به تصویر، عضلات خود را برای مراحل مختلف تقویت کنید.

برای درک بهتر تصویر توضیحاتی خواهم داد و قسمت های انگلیسی آنرا به فارسی می آورم.
شکل دایره بالا ساعتی است که در آن اعداد 12، 3، 6و 9 مشخص شده است.
شکل دایره، چرخه رکاب زدن را نشان می دهد. در اینجا عدد 12 موقعیت رکاب را در عقربه 12 ساعت نشان می دهد.

به همین ترتیب ساعات 3، 6و 9 حالت های مختلف رکاب را نشان می دهند. مرحله قرار گرفتن رکاب در عدد 3 را بدلیل اینکه در این مرحله باید نیروی زیادی به رکاب وارد شود مرحله توان (power phase)
نامیده اند.

شروع حرکت رکاب از عدد 12 با استفاده از عضله بازکننده ران صورت می گیرد(عضله قرمز).
استفاده از این عضله ادامه خواهد داشت تا به نزدیکی عدد 3 یعنی مرحله توان برسید.

در این قسمت عضلات بازکننده زانو(عضلات بنفش) یا چهار سر ران نیز وارد عمل شده و نیروی زیادی را تولید می کنند.

با ادامه حرکت رکاب، عضله قرمز رنگ از چرخه خارج شده و ادامه حرکت را به عضلات بنفش واگذار می کند.

با ادامه حرکت رکاب به طرف عدد 6 عضلات خم کننده مچ پا (عضلات قهوه ای روشن) که پا را از ساق دور می کند وارد چرخه شده
تا رکاب به عدد 6 برسد. در ادامه حرکت رکاب، عضلات خم کننده مچ پا(عضلات آبی) که پا را به سمت ساق خم می کند وارد عمل می شود
و سپس عضله خم کننده زانو(عضله زرد) ادامه حرکت را به عهده می گیرد و آنرا به عضلات خم کننده ران(عضلات سبز) واگذار می کند.

عدد 9 مرحله ریکاوری یا برگشت(recovery phase) نامیده شده است.
عضله باز کننده ران A- Hip extensor

عضلات باز کننده زانو B- knee extensors

عضلات خم کننده مچ پا(دور شدن پنجه پا از ساق) C- Ankle plantar flexors


عضله خم کننده مچ پا(نزدیک شدن پشت پا به طرف ساق) D- Ankle dorsiflexors


عضله خم کننده زانو E- Knee flexor
عضلات خم کننده ران