--
در حقیقت زمانی كه شما نشستهاید، غیرفعال هستید و هیچگونه فعالیت فیزیكی هم انجام نمیدهید.

براساس مطالعات انجامشده حتی افرادی كه با مشكل اضافه وزن مواجه نبوده و از نظر جسمانی سالم به نظر میرسند
هم در شرایطی كه مدت زمانهای طولانی غیرفعال باشند و هیچ فعالیت فیزیكی نداشته باشند با محدودیتهایی
مواجه خواهند شد كه به سلامت جسمانی آنها آسیب میرساند.

برای مثال در این آزمایشها،

محققان از گروهی از افراد داوطلب كه از سلامت جسمانی خوبی برخوردار بودند درخواست كردند تمام روز را
در وضعیت نشسته سپری كنند و پس از آن سوخت و ساز و هضم مواد غذایی مختلف در بدن این گروه از افراد و
همچنین توانایی بدن آنها در ترشح انسولین موردنظر برای تنظیم قندخون بدن را مورد بررسی قرار دادند.

روز بعد به این افراد اجازه داده شد تا فعالیتهای فیزیكی روزمره یا حتی تمرینات سبك ورزشی را انجام دهند و پس از آن همان آزمایشها از نظر سوخت و ساز موادغذایی و ترشح انسولین روی این گروه از افراد انجام شد.

جالب است بدانید كه تنها پس از اینكه این گروه یك روز تمام به حالت نشسته و بدون انجام هرگونه فعالیت بدنی این روز
را سپری كرده بودند، سوخت و ساز موادغذایی در بدنشان با مشكل مواجه شده بود.

اگر چه پس از یك روز آنها به بیماری دیابت مبتلانشده بودند، اما در بدن آنها علائمی از عدمتوانایی بدن برای ترشح مقادیر كافی از هورمون انسولین كه نقش بسیار مهمی را در تامین قند مورد نیاز بافتهای بدن از خون ایفا میكند دیده میشد.
اگر چه به قول معروف با یك گل بهار نمیشود و تنها براساس نتایج به دست آمده از این آزمایشها نمیتوان به نتیجهگیری كلی در این رابطه دست یافت.

اما حقیقت این است كه همه این علائم به این معنی است كه اگر برای مدت زمان طولانی در طول روز غیرفعال و در حقیقت هیچگونه فعالیت جسمانی نداشته باشید تغییراتی در متابولسیم و سوختوساز موادغذایی در بدن شما ایجاد خواهد شد كه زمینه مناسبی را برای ابتلا به بیماریهای مختلف نظیر بیماری دیابت فراهم میكند.

-
--
--