---
به طور کلی سه سیستم مختلف برای تامین انرژی ( تولید مولکولATP ، تنها شکل انرژی قابل استفاده در بدن) وجود دارد :
---

۱. سیستم فسفاژن برای انجام فعالیتهایی در کمتر از ۳۰ ثانیه

-مثال : دوی سرعت 100 متر

---2. سیستم اسید لاکتیک برای فعالیت های ۳۰ ثانیه تا ۳ دقیقه

- مثال : شنای 400 متر در مدت زمان 3/1 تا 6/1 دقیقه
--
--
3. سیستم هوازی برای فعالیت های بیش از ۳ دقیقه و بلند مدت.
--مسابقات ماراتون

-
دو سیستم نخست را سیستم بی هوازی می نامند چراکه برای تولید ATP از مواد غذایی(گلوکوز یا گلیکوژن) نیازی به حضور اکسیژن نیست!
-
در ورزش های مختلف بنا بر مدت فعالیت سیستم خاصی از سیستم های سه گانه دستگاه غالب تامین انرژی را تشکیل می دهند.

-مربیان و ورزشکاران باید این مسئله را در نظر داشته باشند که هر ورزشی نیازمند تقویت دستگاه انرژی خاص خود می باشد که تمرینات خاصی را نیازمند می باشد.
---