در جهان ؛ ميان تمامي رشته هاي ورزشي ، ورزش اسكيت داراي بيشترين آمار از نظر شكستگي مي باشد .


در واقع تمامي ورزشها ؛ با توجه به طبيعت خود و انجام حركات متعدد بسته به نوع آن رشته ورزشي ؛ همراه با آسيب ها و صدمات

براي اشخاصي كه مبادرت به اين نوع فعاليت ها مي نمايند مي باشد .

در اين ميان اسكيت ، جزو گروه فعاليت هاي ورزشي است كه از نظر شكستگي ها در رده نخست قرار دارد .
البته ، با توجه به رشد روزن افزون گرايش مردم دنيا به ورزش اسكيت ؛ اين موضوع نيز مد نظر مسئولين اداره هاي تربيت بدني مي باشد كه

ساليانه ؛ تعداد زيادي از ورزشكاران دچار صدمات و حوادث ناشي از اين ورزش مي گردند .


در اين ميان انواع شكستگي هاي استخوان هاي بدن در معرض خطر هستند :


1- انواع شكستگي هاي ناحيه مچ دست كه بسيار شايع مي باشد .

2- شكستگي هاي ساق پا

3- شكستگي هاي ران كه البته مقداري نادر تر هستند .

4- شكستگي كتف ، آرنج ، ناحيه لگن و ....


5- شكستگي و آسيب هاي شديد ناحيه جمجمهدر ورزشكاران رشته سرعت اسكيت و اسكيت روي يخ ، همچنين گروههاي رشته هاي Extreme Sport نيز تصادم هاي شديد و

متاسفانه مواردي نيز منجر به كما يامرگ ورزشكار وجود داشته است .


در همين سال گذشته يكي از بهترين قهرمانان رشته اگرسيو و رشته سرعت اسكيت جان خود را باخت .

ايشان هنگامي كه از يك تپه بلند ، از مسير پله كاني رو به پشت به سمت پائين اسكيت مي كردند و هر پله را با سرعت پائين مي آمدند ؛ ناگهان متوجه مي شوند كه يك كاميون در حال عبور از خيابان است و براي اينكه به اين ماشين اصابت نكنند ، مقداري تغيير مسير داده و
با يك تير چراغ برغ برخورد نمودند و با شدت جراحت منجر به فوت ايشان شد .


بزرگترين عامل ، در حوادث اسكيت به همراه نداشتن وسايل ايمني و مهمترين فاكتور در اين ميان ، نپوشيدن كلاه ايمني براي اسكيت است .

بايستي ، با تمام وسايل و كلاه ايمني ، هنگامي كه به درستي و با تعادل مي توانيم در محل هاي امن و به دور از خيابان ها ،

جاده هاي خطرناك ، مراكزي كه ممكن است حوادث يا حيوانات و حتي هر عامل ديگري موجب ريسك و خطر باشد ، در كمال آرامش

با به كار بستن تكنيك ها و دانسته ها و آموزش هاي صحيح به اسكيت كردن بپردازيم .

نكته پاياني ، اينكه شما در اسكيت ؛ با يك سري چرخ ها و يا در روي يخ با تيغه ها يا Blade شرايطي را ميسر مي نمائيد تا بتوانيد

با سرعت بيشتر و بيشتر بر نيروي جاذبه غلبه كرده و حركت نمائيد ،

در صورت عدم تعادل يا تكنيك غلط و يا شرايط محيط نامناسب ؛ همين نيروي جاذبه يانيروهاي گريز از مركز يا جانب مركز و تمامي

عوامل فيزيكي و قوانين حاكم بر فيزيك ، مي توانند براي شما يك خطر جدي و يا همان انواع شكستگي ها را در اثر تصادم و افتادن وبرخورد
با موانع ايجاد نمايند .