اصطلاح ورزش ( Exercise - sport ) ،

يك فعاليت فيزيكي است كه در وراي فعاليت ها ي عادي روزمره ما بوده و شدت آن در سطح بالاتري از حالات عادي مي باشد .


در ورزش ،

ضربان قلب بالا مي رود ، از عضلات براي اين فعاليت ها استفاده مي گردد و به طور معمول براي دستيابي به تناسب و تندرستي است .تعريف ديگري نيز در نوشته ها براي ورزش مي توان يافت :

به فعاليتها يا مهارتهاي جسماني گفته ميشود که بر اساس يك سلسله قانون ها ي مورد پسند و توافق عموم و با برنامه ها و

هدف هاي تفريحي يا جهت مسابقه ، و يا رسيدن به مدلي از مهارت و تكنيك و يا تجمعي از اين مجموعه نيت ها ، صورت مي گيرد .