انواع تجارت الكترونيك

1- تجارت B2B: اولين روش خريد و فروش و معاملات الكترونيكي است و هنوز هم طبق آخرين آمار بيشترين عايدي را كسب ميكند. B2B در جايي استفاده ميگردد كه بخواهيم خريد و فروش عمده را بكمك تجارت الكترونيكي انجام و خارج از حيطه خردهفروشان عمل نمائيم.

2- تجارت B2C: بيشترين سهم در انجام B2C را خردهفروشي تشكيل ميدهد. اين نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزايش يافته و اكنون به راحتي ميتوان انواع و اقسام كالاها را از طريق اينترنت خريداري كرد. در تجارت B2C در يك طرف توليد كننده يا فروشنده و در طرف ديگر خريدار قرار دارد.

3- تجارت C2C: در اين مدل، مزايدهها و مناقصههاي كالا از طريق اينترنت انجام ميگيرد. مدل C2C شبيه به نيازمنديهاي طبقهبندي شدهء يك روزنامه و يا يك دكه در بازار دست دوم يا سمساري است. ايدهء اصلي اين مدل در اين است كه مصرفكنندگان با يكديگر، بدون واسطه به خريد و فروش بپردازند.

4- تجارت A2B: اين نوع شامل كليه ت راكنشهاي تجاري و مالي بين شركتها و سازمانهاي دولتي است. تأمين نيازهاي دولت توسط شركتها و پرداخت عوارض و مالياتها از جمله مواردي است كه ميتوان در اين نوع گنجاند.
ابزار اصلي تجارت الكترونيك
ابزار اصلي تجارت الكترونيك شامل كد ميلهاي يا باركد، پست الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي است.
الف) كد ميلهاي: با پذيرش عضويت در مركز ملي شمارهگذاري كالا به هر شركت، پيش شمارهاي اختصاص مييابد كه اين پيش شماره، هميشه براي تعيين شمارهء محصولات شركت شما مورد استفاده قرار ميگيرد. اين موضوع شما را مطمئن ميكند كه شناسايي محصولات شركت عضو در سرتاسر جهان منحصراً امكانپذير ميباشد. شمارهء كالا به نمادي كه توسط دستگاه قابل خواندن بوده و با بهترين كيفيت چاپ شده باشد، تبديل ميشود. خط نماد به شكل مستطيل بوده و شامل يكسري خطوط تاريك و روشن موازي ميباشد. شمارهها را ميتوان بوسيلهء نمادهاي كد ميلهاي كه توسط دستگاههاي نورخوان يا اسكنر خوانده ميشود. در تمام حلقهء عرضهء كالا به منظور استخراج دقيق اطلاعات. براي مديريت پيشرفته، همچنين بعنوان اصول و پايهء ارتباطات بكار گرفته ميشوند. بوسيلهء اوراق كاغذي يا استفاده از مبادلهء الكترونيكي داده ارائه نمود. هر محصول يا خدمت قابل فروش به شركتهاي تجاري از اين طريق قابل عرضه ميباشد. (شكل 1)

* شكل 1- كدهاي ميلهاي رايج بينالمللي


ب) پست الكترونيكي: ارسال نامه بصورت الكترونيكي در چند سال اخير بسيار پررونق و جذاب شده است و نه تنها مشكلات ارسال نامه بصورت سنتي را ندارد بلكه ويژگيهاي قابل توجهي بدين شرح دارد: اول اينكه رسيدن نامه به مقصد موردنظر با توجه به شرايط موجود كاملاً تضمين شده و شما نيز هيچگونه نگراني از اين بابت نخواهيد داشت. دوم زمان ارسال نامه كمتر از چند ثانيه طول ميكشد و در واقع زمان دريافت واقعي، بستگي به زمان مراجعه طرف مقابل به صندوق پستي خود دارد. سوم اينكه با توجه به امكانات بالقوه كامپيوتري، ارسال نامههاي متعدد ولي با يك مضمون به اشخاص و شركتهاي مختلف بسيار آسان ميباشد. سرويس دهندههاي پست الكترونيك به دو دسته تقسيم ميشوند. اول گروهي كه سرويسدهندهء اينترنت در داخل كشور هستند و ما با مراجعه به آنها علاوه بر اينكه اجازه دسترسي به اينترنت را خواهيم داشت ميتوانيم يك آدرس پست الكترونيكي نيز دريافت كنيم. اشكال اين روش در اين است كه اگر سرويسدهنده بنا به دلايلي وجود خارجي خود را از دست بدهد، آدرس پست الكترونيكي، از بين خواهد رفت. روش دوم، استفاده از سرويسهاي ارائه دهنده پست الكترونيكي بينالمللي بصورت رايگان ميباشد. يكي از مزاياي اين روش اين است كه تا وقتي اينترنت وجود دارد. اين سايتها نيز حضور خواهند داشت و دوم اينكه بابت سرويسي كه آنها در اختيار شما قرار ميدهند، پولي را دريافت نخواهند نمود.
ج) بانكداريالكترونيكي: بانكداري الكترونيكي شامل انجام تمام فرآيند مالي بانكها از طريق مبادلهء الكترونيكي دادههاست كه ارائه خدمات به مشتريان را سرعت بخشيده و انجام عمليات بانكي با دقت بيشتري انجام ميپذيرد.
در ارتباط با بحث بانكداري الكترونيكي بايد به سه سئوال زير پاسخ داده شود:
1- چگونه تكنولوژي بانكداري الكترونيكي ميتواند در بهينهسازي ادارهء امور بانكي مؤثر واقع شود.
2- چگونه استفاده از اينگونه تكنولوژيها، چرخههاي كاري را در بانكها تغيير خواهد داد.
3- چگونه بانكداري الكترونيكي ميتواند ضامن سودآوري بانكها در آينده باشد.
البته پاسخ به سئوالات فوق تنها پس از رعايت مباحث زير ميسر خواهد بود:
الف) لحاظ نمودن الزامات و توقعات مشتريان حقيقي و حقوقي سيستم بانكي كشور در مناطق مختلف
ب) در نظر گرفتن فعاليت رقباي داخلي و خارجي در رابطه با تكنولوژي و خدمات
ج) تعيين توان فعلي بانكها در اين زمينه و تعيين پيش نيازها
د) رعايت كليهء انتخابهاي ممكن، با توجه به الزامات عملكردي در زمينهء دقت، ايمني و سهولت خدمات
هـ) تعيين، تدوين و پيادهسازي كليهء تغييرات مورد نياز در فازهاي اجرايي منطبق بر وضعيت و توان بانكها

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]