در این تاپیک چند صفت مهم را که برای پویا شدن اقتصاد می تواند شما را یاری کند بررسی می کنیم

1. ريسككردن
اگر در هر شغل و حرفهاي هستيد، بايد بدانيد كه ريسك، بخشي از كسب درآمد است. سرمايهگذارهاي بزرگ اعتقاد دارند كه هر قدر ريسك بزرگتر باشد، ميزان سرمايه برگشتي بالقوه آن نيز بيشتر خواهد بود؛ بنابراين اگر هوس پولدارشدن به سرتان زده، بايد باور داشته باشيد كه از يك راه امن و بدون هيچگونه پستي و بلندي، به جايي نخواهيد رسيد. بايد مثل يك سرباز شجاع از موقعيتها استفاده كنيد و به دل خطر بزنيد.

2. سخاوت هوشيارانه
عدهاي از ما سخاوتمندبودن را نوعي دستودلبازي ميدانيم كه همه اطرافمان را شامل شود. حاضريم همه دوستانمان را بهراحتي براي نهار مهمان كنيم، برايشان نوشيدني بخريم، هنگام حسابكردن كرايه پيشقدم باشيم و... و آنقدر به اين روش ادامه ميدهيم كه بعد از مدتي متوجه ميشويم اين نوع رفتارها براي ديگران به يك عادت تبديل شده و آنها ديگر متوقع شدهاند... . اگر دچار اين رفتارها هستيد، بايد بدانيد كه افراد پولدار متفكر، هوشيارانه سخاوتمند هستند؛ يعني بر حسب قدرشناسي و ارزش هر فرد حاضر به خرجكردن براي او هستند و در كنار اين روابط، درصد قابلتوجهي از داراييشان را نيز صرف امور خداپسندانه ميكنند!

3. نشستوبرخاست با افراد ممتاز جامعه
به اطرافتان نگاهي بكنيد! آيا دوروبرتان را كساني پر كردهاند كه از زندگيكردن، تنها گلايه و آه و شكايت را آموختهاند يا افرادي كه سرزنده و پويا و با وجود تمام سختيها، در حال دويدن به دنبال اهدافشان هستند؟ اين موضوع را جدي بگيريد چرا كه انعكاسي بسيار قوي در زندگيتان خواهد داشت. هر دسته از اين افراد ميتوانند شما را بهراحتي در حالوهوايي تازه قرار دهند.

4. نظارت بر سرمايهگذاري
سرمايهگذاري حتما نبايد شامل يك پروژه تجاري سنگين باشد بلكه ميتواند از يك حساب ساده بانكي يا خريد سهام آغاز و به موردهاي ديگر ختم شود. بايد همپاي مراكز فوق حركت كنيد و تا آنجا كه ميتوانيد به اطلاعات مالي خود از طريق خواندن مجلات در روزنامههاي اقتصادي اضافه كنيد.

5. دورانديشي
دورانديشي و آيندهنگري مستلزم داشتن اطلاعات مالي است كه به مرور زمان، شما را صاحب حس ششم مالي ميكند؛ پس چشمهايتان را براي فرصتهاي ايجاد درآمد، تيز كنيد.

7. محولكردن امور
افراد موفق شخصا به دنبال امور مختلف نميروند و وقت و انرژيشان را هدر نميدهند. چنانچه در مسالهاي حقوقي مشكلي داشته باشند، بهسرعت سراغ وكيل ميروند، در امور مالياتي به يك حسابدار مراجعه ميكنند و... .

8. تمركز
يك فرد ثروتمند براي خود، ماموريتي شفاف با اهدافي معين در نظر ميگيرد. او نگاهي مصمم و پايدار به نتيجه كارش دارد و هرگز از مسيرش تغيير جهت نميدهد؛ بنابراين شما نيز شروع كنيد. ديدگاه شخصيتان و نحوه رسيدن به آن را بنويسيد. هرگاه در مشكلات كوچك روزانه گرفتار آمديد، آن اهداف را به خود يادآوري كنيد. بعد از برخورد و حل هر مساله، باانگيزهتر خواهيد شد.

9. خريدهاي برتر
پولداران متفكر، خريدهاي برتر را براي خود در نظر ميگيرند چرا كه سزاوارش هستند؛ پس شما نيز ايدههاي بزرگ در سر داشته باشيد و بهترينها را براي خود، خانواده و اطرافيانتان بخواهيد!منبع سایت کارآفرینی