اين پوستر زيبا مال يكي از شهرهاي آلمانه كه زيرش نوشته شده:

اگه دوست نداريد خط مورب بالاي عكستون باشه، هنگام رانندگي اونو روي شونتون ببنديد.