1 وقتي به يك محفل رودربايستيدار، مثلا به يك مهماني رسمي، دعوت ميشويد؛ وقتتان را طوري تنظيم كنيد كه زود برسيد. اين نكته در عين سادگي، بسيار مهم است. حداقل فايدهاش اين است كه با سنگيني فضاي جلسه، زودتر آشنا ميشويد و كمكم ترستان از آن جمع ميريزد. امتحان كنيد! وقتي يك جمع خلوت در حضور شما آرام آرام شلوغ ميشود، حس خجالتتان خيلي كمتر است نسبت به وقتي كه ناگهان به يك مجلس شلوغ وارد ميشويد. معمولا آنهايي كه زودتر به چنين محافلي ميرسند، راحتتر با تازهواردها ارتباط برقرار ميكنند.
-2 دلتان ميخواهد وقتي به يك جمع وارد ميشويد، چگونه رفتار كنيد؟ خوشبرخورد؟مطمئن؟ با لبخند باز؟ صميمانه؟ و...؟ خب، همه اينها را ميتوانيد در خلوت خودتان و در مقابل آينه تمرين كنيد. همه ما آدمها كمي تا قسمتي بازيگريم. نقشآفريني جلوي دوربين شايد كار آساني نباشد ولي نقشآفريني در خلوت و در مقابل آينه مطمئنا كار آساني است. تمرينهاي مكرر اين چنيني، ناخودآگاهتان را به همان سمتي ميبرد كه بيشتر تمرينش را ميكنيد و كمكم شما هم هماني خواهيد شد كه دلتان ميخواهد.
-3 ماشين يك نفر وسط خيابان خراب شده و روشن نميشود و حالا راننده منتظر است كسي بيايد كمكش كند و ماشين را هُل بدهد... همسايهتان دارد از بازار برميگردد و دستش حسابي پُر است، زنبيل دارد از دستش ميافتد... پيرمرد مغازهدار، زورش نميرسد به تنهايي، كركره مغازه را بدهد بالا... خب، چرا معطليد؟ مگر نميخواستيد تمرينهاي ضد خجالت را شروع كنيد؟ چه بهتر از اين؟ با اين تير، خيلي بيشتر از يكي دو نشان را خواهيد زد. مطمئن باشيد. خرجش فقط دو كلمه است: كمك نميخواهيد؟ (البته لبخند و ارتباط چشمي را هم هنگام اداي اين دو كلمه فراموش نكنيد.) نميدانيد چقدر موثر است!
-4 از همصحبت خودتان تعريف كنيد. اينكه ديگر كاري ندارد. هم آسان است، هم موثر. اغلب آدمها وقتي ازشان تعريف ميكنيد، ذوق ميكنند و بيشترشان آنقدر ذوق ميكنند كه به هيچ قيمتي حاضر نميشوند همصحبتي با شما را از دست بدهند. البته هنگام اجراي اين تكنيك بايد مواظب مغزتان هم باشيد چرا كه ممكن است جاي دندانهاي كسي كه ازش تعريف كردهايد، رويش باقي بماند. ضمنا، هنگام تعريف و تمجيد از اين و آن، به هيچ وجه لازم نيست دروغ بگوييد. اگر كمي دقت كنيد، مطمئنا در هر آدمي بالاخره يك چيزي پيدا ميكنيد كه قابل تعريف باشد. البته تعريفهايتان هم نبايد خيلي بيربط باشد. مثلا وقتي كسي دارد درباره يك موضوع فلسفي با شما صحبت ميكند، خيلي بيربط است اگر بگوييد: <پيراهنتان چقدر قشنگ است>! مثلا بهتر است خودتان را به موضوع مورد بحث، علاقهمند نشان بدهيد و از جالب بودن آن موضوع صحبت كنيد.
-5 ارتباط چشمي در برقراري يك ارتباط موثر، خيلي مهم است. حتما به چشم طرف مقابلتان نگاه كنيد، چه وقتي كه داريد صحبت ميكنيد، چه وقتي كه دارند با شما صحبت ميكنند. اين ارتباط چشمي را ترجيحا با يك لبخند ملايم و حالت دوستانه همراه كنيد. اگر به هر دليلي از برقراري يك ارتباط چشمي مناسب ناتوانيد، سعي كنيد به پيشاني طرف مقابلتان نگاه كنيد. از معجزه نفسهاي عميق هم غافل نشويد كه به هنگام حملات استرس واقعا سودمند است. عادت كنيد كه با نفسهاي عميق، آرامش را به وجودتان برگردانيد. اين تمرين را ميتوانيد خيلي راحت در حضور جمع، بارها و بارها انجام بدهيد. مطمئن باشيد كه هيچكس نميفهمد اين كار شما چه معنايي دارد. باور كنيد كه اصلا كسي حواسش به شما نيست. راحت باشيد.
-6 خيلي هم ايدهآلگرا نباشيد! قرار نيست با هر جوكي كه شما تعريف ميكنيد، همه غش و ريسه بروند. قرار نيست با هر حرفي كه ميزنيد، همه بهبه و چهچه كنند. براي هيچكس ديگري هم قرار نيست چنين اتفاقي بيفتد. مطمئن باشيد كه ديگران هم استانداردهاي خودشان را اينقدر دستِ بالا تعريف نميكنند. وقتي در يك جمع حضور داريد، كسي از شما انتظار ندارد كه فوقالعاده باشيد. براي جمع، اين مهم است كه شما با آنها همراه باشيد، فقط همين. اين را هم يادتان باشد كه خيلي از خانمها و آقايان اصلا با آدمهاي پرحرف و شوخ و مجلسآرا ميانه خوبي ندارند. و يك خبر خوب ديگر براي خجالتيهاي عزيز: سكوت و كمحرفي شما را معمولا به پاي فروتني، حجب و حيا و بزرگمنشيتان ميگذارند و چه صفتي بهتر از فروتني؟ راستي يادتان باشد كه، در ملاقات اولتان با هيچكس زياد حرف نزنيد و اطلاعات شخصيتان را رو نكنيد. چه لزومي دارد؟ اين كار را متاسفانه بعضيها براي پنهان كردن آن حس خجالت دروني انجام ميدهند. غافل از اينكه ديگران، اين كار را غالبا اينطور تفسير و تعبير ميكنند كه فاعلان اين فعل، آدمهاي كمظرفيت و سرخورده يا آدمهاي گوشهگير و تنهايي هستند.
-7 هيچوقت هيچكس را تحقير نكنيد و خصوصا در حضور جمع از چنين كارهايي پرهيز كنيد. همه ما آدمها به آرامش و كمك ديگران احتياج داريم، نه به دشمني و آزار و اذيتشان. مطمئنا وقتي شما كسي را تحقير يا مسخره كنيد، او هم به دنبال بهانهاي خواهد گشت تا اين لطف شما را جبران كند! انرژي منفي براي اين و آن نفرستيد تا انرژي منفي برايتان نفرستند. موقع انتقاد كردن از اين و آن هم، يادتان باشد كه نبايد از هيچكس در حضور جمع با تندي و خشونت انتقاد كنيد. وقتي ارتباطتان با دور و بريها دوستانه و صميميانه باشد، آنها هم براي رفع مشكلاتتان و از جمله براي رفع اين حس خجالت دروني به شما كمك خواهند كرد.
-8 قرار نيست كه يكشبه متحول شويد و ناگهان تبديل بشويد به آدم بذلهگو و پرحرفي كه مجلس آرايي ميكند و... اين حتي با تلاش شما هم به سرعت به دست نميآيد. آدمها ذات شان با همديگر فرق دارد. اما معاشرتي شدن يك مهارت است كه با تمرين به دست ميآيد. به تكنيكهاي ضد خجالت هم بايد يكي يكي تسلط پيدا كنيد. وقتي انرژيتان را در هر مقطع زماني روي يك يا دو مهارت بخصوص ميگذاريد خيلي زودتر به نتيجه ميرسيد. مثلا پيشدستي در سلام گفتن را بايد تمرين كرد. وقتي به آن تسلط پيدا كرديد، شروع صحبت با لبخند را تمرين كنيد. ارتباط چشمي، دويدن به دنبال كمك به ديگران، كمك به ساير خجالتيهاي جمع، تعريفهاي بجا و . . . . هم همين طور. به دست آوردن يك مهارت ممكن است يك سال طول بكشد، در حالي كه به دست آوردن يك مهارت ديگر، ممكن است فقط دو روز وقتتان را بگيرد. هرچه سختتر به دست بياوريد، سختتر از دست ميدهيد. اين يادتان باشد!
-9 هميشه آماده و بهروز باشيد. مطلع و گوش به زنگ. كتاب بخوانيد، روزنامه، مجله، اينترنت و . . . اخبار روز دنيا را پيگيري كنيد. اخبار هنري،فرهنگي، علمي، سياسي و . . . داشتن اين اطلاعات به شما كمك ميكند كه هميشه حرفهاي شنيدني در آستين داشته باشيد. سوالهاي حاضر و آماده هم غنيمتند. از اين قبيل سوالها هميشه همراه داشته باشيد. طرح يك سوال صميمانه و مودبانه معمولا نقطه شروع مناسبي براي ورود به بحث ديگران است و هر قدمي هم در چنين همكلاميهايي برداريد، مطمئنا قدم بعدي آسانتر و آسانتر ميشود. از سليقهها و علاقههاي دوروبريهايتان هم بايد باخبر باشيد. اينطوري راحتتر ميتوانيد همصحبتشان شويد. وقتي ميخواهيد سر صحبت را با يك جماعتي باز كنيد يا وقتي كه ميخواهيد در يك بحث گروهي شركت كنيد، بايد اين را ارزيابي كنيد كه آيا آنها هم مايلند حرفهاي شما را بشنوند و اصلا آيا شما خوب به حرفهاي آنها گوش دادهايد يا نه. بيمحابا حرفشان را قطع نكنيد. بهتر است مودبانه و آرامآرام به هر بحثي وارد شويد.
-10 اگر خجالتي باشيد، احتمالا تنهايي را به فعاليتهاي جمعي ترجيح ميدهيد. خب، ميتوانيد از اين فرصت مغتنم استفاده كنيد و چيزي ياد بگيريد. آدمهايي كه تنهايي را دوست دارند، معمولا روحيهشان با هنرآموزي جور است. روي يك هنر متمركز شويد و آن را خوب ياد بگيريد. موسيقي، نقاشي، خطاطي و هنرهاي ديگر، اعتماد به نفستان را به وضوح افزايش خواهد داد. تا ميتوانيد كتاب بخوانيد و اطلاعات كسب كنيد. روزنامه، مجله، برنامههاي آموزشي، اينترنت و... به زودي، روزي ميآيد كه بايد حرفي براي گفتن داشته باشيد. خودتان را براي آن روز آماده كنيد!

منبع :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]