برای بانوان:


سه چيز- يك زن را مانند ميسازد


١-وقتي كه پول در دستهاش باشه
٢-وقتي كه لباس سفيد عروسي ميپوشه براي داماد
٣-وقتي كه اولين بچش به دنيا مياد و براي اولين بار مادر ميشه.

سه چيز-زن را به مياندازد:
١-حرفي كه جريحه دارش كند
٢-از دست دادن كسي كه دوستش داره
٣-مرور كردن خاطره هايي كه كننده بوده براش و حالا از دستش داده


سه چيز-كه زن به آن احتياج دارد:
١-آغوشي كه از قلب و با محبت باشه
٢-حرفي كه انگيزه هاش را بالا ببره
٣-وقتي داشته باشه براي استراحت و تجديد قوا


سه چيز -را ميكشد:
١-زني بر او ارجحيت داشته باشد
٢-داغون شدن آيند ه اش
٣-رفتن پدر و مادر و پسرشسه چيز-زن به آن ميكند:
١-زيباييش
٢-اصل و نسبش
٣-كارنامه و مقام اجتماعيشسه -حالتِ زن كه اخطار به ديگران به حساب ميآيد و ديگران را مترساند و تعجب ميكنند:
١-
٢-جرأت آنيَش
٣-سرد شدنش در يك آن

یک چيز-راز را فاش ميكند:
نوع نگاه كردنش
سه چيز-زن را وادار ميكند كه از شخصي برود بدون برگشت:
١-خيانت
٢-نا اميد و ضربه به او زدن
٣-عدم وجود

وسخن اینکه:
زن (قوت تحملي)را دارد كه مرد را زده ميكند!
سختيها را تحمل ميكند...
و غم و اندوهي را تحمل ميكند كه با خود خوشبختي و عشق به همراه دارد...
ميخندد وقتي كه ميخواهد جيخ و فرياد بزند!
ترانه ميخواند وقتي ميخواهد گريه كند!
گريه ميكند وقتي كه خوشحال است!
و ميخندد وقتي كه ميترسد!
بدون شرط است!
ولي......يك رفتار بد دارد؛و آن اين است كه او ارزش خود را در نزد ديگران نميداند!