کسی را دنبال نخود سیاه فرستادن یعنی یه جورایی دست به سرش کردن.

نخود انواع مختلفی دارد از همه نخود ها به جز نخود سیاه همان طور که درو می شود استفاده می کنند

اما نخود سیاه برای تهیه لپه کاشته میشود و اصلا تو بازار عرضه نمی شود.

یک جورایی می شود گفت وجود ندارد.

مرکز انجمنهای تخصصی گنجینه دانش