به نام او که در اوج نا امیدی ، دستگیری می کند ..!

لطفا از " لحظه " لذت ببرید ..!
برای ناراحت بودن خیلی وقت داری ، پس چرا به فردا موکولش نكني ؟!! ( مارك فيشر )
از امروز همه چیز را از نو آغاز کنیم !
برای رسیدن به موفقیت باید مثل زمان کودکی کنجکاو باشید . ( آنتونی رابينز )
به طبیعت برویم ...
برای خودتان ، برای دل خودتان جشن بگیرید و شاد باشید !
آرزوی آرامش ، آرزویی فراگیر ...
کمی در زندگی خود رنگ جاری کنیم ..!
به جزئیات بی توجه نباشیم . کمی دقیق تر شویم !
چرا از زیبایی ها به سادگی بگذریم و منتظر چیزی دیگر باشيم ؟!!
لذت یعنی چی ؟!!
یعنی بهره بردن از تمام چیزهای کوچک ..!
شما می توانید از نیویورک تا کالیفرنیا را با چراغ های اتوموبیل رانندگی کنید بدون اینکه نیاز داشته باشید تمام راه را ببینید ..! ( راز )
دلتان برای هیجانات دوران کودکی تنگ نشده ؟؟!
تغییرات کوچک ایجاد کنیم !
حداقل برای قابل تحمل تر کردن خیلی از چیزها ..!


موفق و شاد و پایدار باشید ...