قدم اول

فكر كنید و ببینید چه چیزهایی در زندگیتان وجود دارد كه اضافی هستند و برای مدتی آنها را كنار گذاشتهاید. مثلا یادداشتهایی كه مدتی گوشهای تلنبار شده و مرتبش نكردهاید، اتومبیل قدیمی كه دیگر دوستش ندارید، شمارهتلفنهایی كه دیگر به كارتان نمیآید، لباسهایی كه مدتی است آنها را نپوشیدهاید و برای مدتی بیاستفاده مانده است یا حتی دكمهای را كه دیگر قابل استفاده نیست از زندگیتان بیرون بیندازید. در این یك هفته استثنایی هرچیزی كه به نظرتان دیگر قابلیت استفاده شدن را ندارد فهرست كنید. یادتان باشد هرچیزی در دنیا انرژی ای دارد و همه اسباب و لوازمی كه بدون استفاده رهایش كردهاید، روی زندگیتان تاثیر منفی میگذارد و حتی ممكن است باعث كسالتتان شود. در این 7روز استثنایی تا میتوانید چیزهای اضافی را بیرون بیندازید و نتیجه شگفتانگیزش را با چشمان خود ببینید.


قدم دوم

15 دقیقه در روز را در نظر بگیرید و در آن ساعت هیچ كاری انجام ندهید. در این 15 دقیقه گوشی همراه، تلویزیون و ضبط صوتتان را خاموش كنید و به همین صورت خودتان را هم از انجام هركاری حتی جزئیترین كار معاف كنید. به همه آدمهایی كه در اطرافتان هستند در مورد این 15 دقیقه توضیح دهید تا در این فاصله تنهایتان بگذارد . در جایی راحت بنشینید و در آن لحظات به زندگیتان فكر كنید و رفتارهایتان را تجزیه و تحلیل كنید. این آرامش و سكوت به شما كمك میكند كه راه زندگیتان را پیدا كنید. مطمئن باشید در این 15 دقیقه جرقه انجام كارهای بزرگی در ذهنتان زده خواهد شد.


قدم سوم

شاید به نظرتان خیلی مهم نباشد اما دور ماندن از رادیو و تلویزیون در این یك هفته راه خلاقیت را سوی شما باز خواهد كرد. بیشتر اوقات در معرض رادیو و تلویزیون قرار گرفتن، شما را از فكر كردن به صورت مستقل دور میكند و برای همین در این یك هفته استثنایی صبر كنید تا میتوانید از آنها دور باشید و به صورت مستقل فكر كنید تا خلاقیت شگفتانگیزی را در زندگیتان تجربه كنید.


قدم چهارم

در این 7 روز بیشتر از همیشه مراقب بدنتان باشید و سعی كنید در هر روز یك كار مثبت برای جسمتان انجام دهید. مثلا یك پیادهروی لذتبخش در كوهستان، ورزش، خوردن غذاهای سالم و پرانرژی نمونهای از این كارهاست. تعجب نكنید اما تا میتوانید در این یك هفته به دیگران «نه» بگویید. البته این به آن معنی نیست كه دیگران را از خودتان برنجانید بلكه خودتان را به دیگران اولویت دهید و هركاری كه باعث لذت و شادیتان میشود را به انجام كارهای دیگر ترجیح دهید. در این مسیر اگر تا مرز خودخواهی هم پیش رفتید عیبی ندارد زیرا باید در این یك هفته تا میتوانید به خودتان توجه كنید.


قدم پنجم

با افرادی كه مدتهاست خبری از آنها ندارید و به آنها علاقهمند هستید دوباره ارتباط برقرار كنید و وقتتان را با كسانی كه واقعا شادتان میكند، بگذرانید. در ارتباط با دیگران سعی كنید روی نحوه واكنشهایتان بیشتر توجه كنید. مثلا اگر ناراحت هستید و از دست كسی عصبانی شدهاید روی تغییرات فیزیكی بدنتان بیشتر دقت كنید. به ضربان قلبتان و ضرباهنگ صدایتان هنگام عصبانیت دقت كنید، زیرا با تماشا كردن واكنشهایتان میتوانید آگاهانهتر احساسات خود را كنترل كنید.


قدم ششم

از خودتان بپرسید:«اگر هیچ محدودیتی برای آرزوها وجود نداشت، دنبال چه چیزی بودید؟»، « اگر قرار بود طرح زندگیتان به دست خودتان برنامهریزی میشد، چطور طراحیاش میكردید» و بعد كنار هركدام از این جوابها را با تصاویر رنگی و جملات مثبت پر كنید و آنها را در جایی قرار دهید كه در این 7 روز مقابل چشمتان باشد. تنها در پایان این 7 روز استثنایی میتوانید تاثیر شگفتانگیز این 6 قدم را از نزدیك لمس كنید.