محققان دریافته اند که تستوسترون در میزان توانایی فرد برای پی بردن به افکار و احساسات دیگران تاثیر گذار است.دانشمندان با استفاده از آزمایش ذهن خوانی دریافتند هورمون تستوسترون که میزان آن در مردها بالاتر است و البته در برخی قسمت های زندگی می تواند تاثیر مثبتی بگذارد،در کاهش توانایی استنباط احساسات و افکار دیگران و به طور کلی همدلی تاثیر دارد.بر اساس نتایج این تحقیق،افزایش سطح تستوسترون حتما در زنان قدرت ذهن خوانی آنها را کاهش می دهد.پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که کمبود تستوسترون در زنان،عامل توانایی بیشتر آنها در درک افکار و احساسات دیگران و قدرت همدلی بالاتر آنهاست و مردان اگر نمی توانند به اندازه زنان به حرف دیگران گوش کرده و با آنها همدلی کنند چندان مقصر نیستند!
منبع:ایسنا