كمبود ازت در مو :

برگ هاي كوچك و جوان سبز روشن مايل به زرد برگ هاي مسن تر سبز مايل به بنفش كه قبل از رشد كامل خزان مي كنند . دمبرگها و شاخه ها ي قرمز نازك و كوتاه مي شود و حبه وخوشه هاي انگو كوچك مانده و كاملا خوب نمي رسد.


كمبود پتاس در برگهاي پير :

بين رگبرگ ها و حاشيه هاي برگ حالت زردي ايجاد شده كه پس از مدتي قرمز مايل به ارغواني شده سوختگي ايجاد كرده و قهوه اي شده. سپس برگ ها چين خورده و مي شكند


كمبود پتاس در برگهاي جوان :

حاشيه برگ ها زرد مايل به قهواي شده و با ايجاد سوختگي خزان ميكند .


كمبود كلسيم و فسفر :

برگها به رنگ سبز تيره در آمده و از كناره ها شروع به زرد شدن مي كند . سپس در حاشيه ايجاد سوختگي قهوه اي شده و مي شكند


كمبود منيزيم در انگور سفيد :

در انگور سفيد ابتدا پهنك برگ مسن بطور موضعي ( لكه اي) يا بطور مركزي زرد شده و سوختگي ايجاد مي كند . ولي رگبرگها همچنان سبز باقي مي مانند .


كمبود منيزيم در انگور سياه :
در انگور سياه حاشيه برگ و ما بين رگبرگهاي مسن زرد مايل به قرمز و ارغواني در آمده كه حالات پيشرفته قهوه اي شده و با ايجاد سوختگي قبل خزان مي ريزد .


كمبود بر :
برگ هاي جوان سر شاخه ها زرد شده و رشد آن متوقف ميگردد . شاخه ها از قسمت سر جوانه ها قهوه اي شده و شروع به خشكيدن مي نمايند.


كمبود روي :
رشد بر گها متوقف شده و برگها ي جوان از قسمت سر شاخه ها ضعيف و رنگ پريده مي شود ولي رگبرگها همچنان سبز باقي مي مانند .


كمبود فسفر :
برگ هاي مسن تر به رنگ تيره در آمده و از كناره حاشيه شروع به زرد شدن مي نمايند . كه در حالات پيشرفته قهوه اي شده و رفته رفته با ايجاد سوختگي خشك و خزان ميكند .