خانوادهها مهمترين نقش در تقويت و رشد خلاقيت از كودكي به فرزندان خود را دارند كه با انجام دادن چند نكته ميتوانند فرزنداني خلاق پرورش دهند. دكتر ابراهيمي مقدم متخصص روانشناسي گفت: خلاقيت همانطور كه از نام آن مشخص است به معناي خلق كردن است. افراد خلاق كساني هستند كه براي حل يك مسئله راه حلهاي متفاوتي به ذهنشان ميرسد.


افراد خلاق چه ويژگيهايي دارند؟
1- از حداقل هوش برخوردار هستند.

2- در خانوادههايي رشد كردند كه تفكر خلاقانه داشتند و آن را پرورش دادند. براي مثال، خانواده آنها به فرزند خود اجازهي تفكر در مسائل مختلف را ميدهند و آنان تفكرات خود را مورد ارزيابي و بازبيني قرار ميدهند و يا خانوادههايي كه به مسائل تربيتي نيز خلاقانه نگاه ميكنند.

تأثير خانوده در رشد خلاقيت
بيشترين تأثير در رشد خلاقيت در افراد را خانواده دارد به اين دليل كه علاوه بر تأثير مستقيم ارث به هوش خانوادهها بايد از كودكي به فرزندانشان كارهاي خلاقانه آموزش دهند.

خانوادهها چگونه به رشد خلاقيت فرزندشان ميتوانند كمك كنند؟
1- صبور باشند، درصورتي كه كودك با مسائل متفاوت مواجه ميشود به او اجازه دهند كه راه حلهاي احتمالي ديگري را هم مورد بررسي قرار دهند و به دنبال اين نباشند كه خيلي سريع به نتيجه برسند به عبارتي ديگر خانوادهها به جاي نتيجهگرا بودن، بايد فرايندگرا نيز باشند شايد كودكي كه راهكارهاي متفاوتي را امتحان كند خيلي سريع به نتيجه نرسد بنابراين صرفا نتيجهگرا بودن فايده ندارد از طرفي ديگر خانواده بايد به رفتارهاي خلاقانه كودك امتياز دهند و درصورت امكان اين رفتارها را تقويت كنند سادهترين آن استفاده از عبارات كلامي مثل "آفرين" است و همچنين درنظرگرفتن جوايز و ارزش دادن به فرزندشان در جمع است.

چه عواملي مانع از رشد خلاقيت خواهدشد؟
1- خانوادههاي استبداري
2- خانوادههايي كه به جاي فرزندان خود تصميم ميگيرند.
3- معلمهايي كه روشهاي تقويت كردن كودكان خلاق را بلد نيستند و آنها را به چشم يك مزاحم ميبينند.

وي با بيان اين كه چه ورزشهايي ميتواند به رشد خلاقيت كمك كند به صحبتهاي خود خاتمه داد.


ورزشهايي كه افراد را وادار به تفكر ميكنند مانند شطرنج (البته به صورت محدود) و همچنين ورزشهاي گروهي.


منبع:کلوپ مادران