پدر یک دقیقهای هم مغتنم است!

روانشناسان میگویند حتی حضور یک دقیقهای پدر در کنار کودک مغتنم است و خوب است پدران این نکته را بدانند.
به گزارش ایسنا " حسین سلیمانپور مقدم" روانشناس و مشاور با بیان این نکته به روزنامه خراسان میگوید: " توصیه ما به پدران همیشه گرفتار، این است که به هنگام حضور در منزل از دقایقی که با کودک هستند استفاده کنند و بدانند حتی چند دقیقه بازی با کودک تاثیر بسیار شگرفی بر روحیه و شکلگیری شخصیت او میگذارد. "
وی میافزاید: " بهتر است قبل از این که نیازهای عاطفی کودک را دیگران برآورده کنند، پدران این کار را بکنند و بدانند که برقراری رابطه با کودک از همین تماسهای یک دقیقهای شکل میگیرد و در طول زمان به کمک کودک میآید."