وقتی فرزندانمان برای تهیه احتیاجات خود و گرفتن پول توجیبی به ما مراجعه میکنند اغلب با برخوردهای غیرشفاف و ناصحیح ما مواجه میشوند.
از جمله این برخوردها دادن وعده و وعیدهای دروغین یا اعتراض کردن و پرداختن پول و... است. بهطور کلی هدف از دادن پول توجیبی آموختن مدیریت پول و مخارج به بچههاست.
آنها از تجربیات اولیه خود یاد میگیرند که چگونه در مورد پول تصمیم بگیرند.
بنابراین بهتر است نیاز فرزندتان به پول را مرور کرده و اقدام به پرداخت پول توجیبی را به میزانی خاص کنید. به فرزندتان کمک کنید تا برنامه بودجهبندی، پسانداز و خرج کردن پول خود را درست یاد بگیرد.مثلا در مورد هزینه و ارزش به فرزندتان آموزش دهید مثلا وقتی به رستوران میروید بگذارید او بهای ساندویچ را بپردازد و ببیند که پول چگونه تمام میشود.
در مورد اهمیت داشتن مقداری پول مشخص برای خرج کردن و پساندازهای کوتاه و بلندمدت میتوان با او صحبت کرد.
از او بپرسید آیا چیز خاصی وجود دارد که دوست داشته باشد برای تهیه آن پسانداز کند؟ هزینه تهیه آن چیز را حساب کنید و آن مقدار پولی که با همفکری فرزندتان برای پسانداز به او پرداخت کردید و پس از تهیه آن مورد خاص، این موفقیت را به او تبریک بگویید. اغلب بچهها در واقع پول توجیبی دریافت میکنند اماباید به آنان آموخت تا با برنامهریزی مشخص و تهیه دفترچهای برای وارد کردن حسابهای خود در آن مراقب خرج کردن پول خود باشند.