محققان دانشكده روانشناسی «هلند» طی بررسیها و گزارشات سالیانه خود به این نتیجه دست یافتند كه كودكان در سنین خاصی میتوانند صداها و اصواتی كه برای بزرگسالان قادر به شنیدن آنها نیستند، بشنوند

بر اساس گزارش محققان و دانشمندان دانشكده روانشناسی «گرونین گن» در «هلند»، این موضوع به اثبات رسید كه یكی از 11 كودک بین سنین هفت تا هشت سال میتوانند صداهایی را كه دیگران قادر به شنیدن آنها نیستند، بشنوند.

در این گزارش آمده است كه پیش از این گمان میشد كه صداهای و هم برانگیز كه كودكان میشنوند میتواند در سنین نوجوانی و بزرگسالی به یك نوع بیماری روحی و روانی منجر شود، اما طی تحقیقات جدید این موضوع به طور كامل رد شده و دانشمندان اعلام كردند كه شنیدن این صداها اصلا باعث بروز بیماریهای روانی نمیشود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحقیقات كه در مجله روانشناسی انگلستان نیز آمده است، به این موضوع اشاره دارد كه طی پنج سال تحقیق كه بر روی سه هزار و 800 كودك انجام شد، این موضوع مشخص گردید كه یكی از شش كودك اعلام كردند: این صداها باعث آزارشان میشود، كمتر از یكی از هر پنج كودك نیز گفتند كه شنیدن این اصوات در تفكر و تخیل آنها مداخله ایجاد میكند. با این حال هنوز مشخص نشده است كه منشاء این اصوات از چیست؟

محققان تلاش میكنند تا با زیر نظر گرفتن این كودكان و حالات آنها، منبع این اصوات ماوراء الطبیعه را كشف كنند.