به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، نادجا ریسلند از كارشناسان دانشگاه دورهام در این مشاهدات خاطرنشان كرد: ما در این آزمایشات پیش از آنچه كه انتظار داشتیم، مشاهده كردیم. بیشتر میدانستیم كه جنین انسان در داخل رحم مادر پیش از تولد پلك میزند اما مشاهدات جدید از این هم فراتر رفته و نشان میدهد كه جنین حتی در رحم خنده و گریه میكند.

به گزارش روزنامه دیلی اكسپرس، این متخصصان با استفاده از دستگاههای فراصوتی از حركات چهره جنین در ماههای آخر بارداری تصاویر ویدئویی ضبط كردند. این تصاویر در هفتههای 20، 24 و 36 بارداری تهیه و بررسی شدند. این متخصصان متوجه شدند كه با گذشت زمان و رسیدن به ماههای پایانی بارداری حركات چهره جنین به مراتب پیچیدهتر میشود.

پروفسور بریان فرانسیس از متخصصان دانشگاه لانكستر در این باره گفت: این مطالعه برای اولین بار نشان میدهد كه در جنینهای سالم رشد پیشروندهای در حركات چهره اتفاق میافتد كه از حركات ساده به پیچیده تكامل مییابد. این بدین معنی است كه در ماههای پایانی حركات چهره جنین مربوط به گریه و خنده است.

گردآوری : گروه سلامت سیمرغ