برخى از پدران و مادران ممکن است با فرزندان خود در حين ملاحظه کارنامه بگونهاى سرد يا خشن برخورد کنند. کودک در آن ساعت شايد واکنش و عکسالعملى نشان ندهد ولى خاطره آن صحنه براى هميشه در ذهن کودک باقى خواهد ماند و يا کسانى را داريم که راز موفقيت يا شکست خود را در طى مدت عمر به اين مسأله وابسته دانستهاند.
بهرحال دير يا زود نتايج امتحانى فرزندتان را خواهيد ديد. در برابر آن چگونه بايد عمل کنيد؟ شک نيست که شما با آشنائى و شناختى که از فرزندان خود داريد مىدانيد چگونه بايد عمل کرد. ولى ما هم براساس مختصر آگاهى و تجربهاى که داريم شيوههائى را عرضه مىداريم با اين گمان که رعايت آنها به نفع شما و فرزندان شماست

در برخورد با کارنامه ،اولين مسأله اين است که براى نتايج امتحانى فرزندان خود ارزش قائل باشيد و ملاحظه کارنامه فرزندان را مهم بدانيد. به فرزندتان قول بدهيد که خود به سراغ نتايج امتحانى او به مدرسه خواهيد رفت.

اگر فرزندتان کارنامه را خود از مدرسه گرفت و بدست شما داد شما مىتوانيد از ملاحظه حالات و چهره او دريابيد که او چه کرده و در کارنامه چه خبر است. در عينحال کارنامه را از دست او بگيريد و با دقت در آن تأمل کنيد. نمرات آن را ملاحظه کنيد، آن را از نظر بگذرانيد، يک يک دروس را موردتوجه قرار دهيد و حتى سعى داشته باشيد درباره هر نمره و هر درس مکث کنيد، آنها را در ثلثهاى مختلف مورد مقايسه قرار دهيد. معدل او را ببينيد، نمره انضباط او را ملاحظه کنيد و... و بالاخره وقتى براى او صرف کنيد تا او دريابد که شما امتحان او را مهم تلقى مىکنيد.

درصورت قبولى ، اگر او در امتحان قبول شد چهرهتان را شاد و بشاش نشان دهيد، لبخندى و تبسّمى داشته باشيد. از او بخاطر کار و تلاش او تشکر کنيد. به او تفهيم نمائيد که از اين وضع خرسنديد و مىخواهيد اين کارها تکرار شود. شما مىتوانيد از اين موقعيت استفاده تربيتى هم داشته باشيد. به تبليغات بپردازيد. به او يادآور شويد که حاصل کار و تلاش ضايعنشدنى نيست. فعاليتهاى منظم و به موقع نتيجه و فايده خود را خواهد بخشيد و آدمى دير يا زود نتيجهاش را خواهد يافت. در صورت امکان بىمناسبت نيست جايزهاى هم براى او در نظر بگيريد. و فراموش نکنيد آنچه مهم است نفس جايزه است نه بها و قيمت آن. براين اساس بفکر آن نباشيد که حتماً جايزهتان گرانبها باشد. چيزى براى او تهيه کنيد که امکان تداوم و عمل مشابه براى سالهاى بعد هم باشد. البته در تهيه آن سن و جنس را در نظر داريد و مىدانيد که خواستههاى پسران و دختران در اين زمينه يکسان نيست. براى دختران يکگونه جايزه در نظر گيريد و براى پسران جايزهاى ديگر.
البته اين سپاسگزارىها و جوايز مانع آن نخواهد بود که نمرات ضعيف او را در کارنامه به او يادآورى کنيد. اما اين کار را به روز بعد موکول کنيد. بگذاريد لذت و مزه موفقيت تا مدتى در او بماند و براى او گوارا باشد. بعدها به او تذکر دهيد که لازم است کمبود نمرات خود را با فعاليت چند ساعته هفتگى جبران کند تا موفقيت سالهاى بعد او بيشتر تضمين شود.

در صورت عدم رضایت از نمراتش ، در اينجا از نظر تربيت ضرورى است بدون خشمو عصبانيت او را ملامت کنيد و به اصطلاح بر روى جراحت دل او نمک بپاشيد و درد وناراحتى او را شديدتر کنيد تا بخود آيد و دريابد که چه کرده و چه عاقبتى براى اوست. اما در ملامت افراط نکنيد پس از اينکه دل او را شکستيد سعى کنيد به ترميم آن بپردازيد. فوراً ملامت را بس کنيد و به او متذکّر شويد که فعلاً چارهاى جز اين نيست که به تلاش مجدد بپردازد و جبران مافات کند.
به او اطمينان دهيد که اگر از نو کار و تلاش کند مىتواند به جبران گذشته بپردازد و يا لااقل جلوى زيانهاى بعدى را سد کند. به او وعده دهيد که موجبات کار و فعاليت او را فراهم کرده، آبروى او را محفوظ خواهيد داشت.
www.aftab.ir