خانمها ۳ ساعت در هفته مشغول درست کردن خرابکاریهای آقایان هستند! اگر میخواهید کاری درست انجام شود، خودتان انجامش دهید. این جمله برای میلیونها زن در سراسر جهان جملهای بسیار پرمفهوم است!

یک تحقیق جدید نشان داده است که زنان به طور متوسط سه ساعت در هفته به انجام دوباره کارهایی صرف میکنند که تصور میکنند همسرشان درست انجام نداده است.

خانمها همیشه شکایت میکنند که شوهرشان فقط وسط فرش را جارو میکند و زیر مبلها را تمیز نمیکند و بعد تازه با کفشهای کثیف روی همان راه میرود!
شستشوی لباسها، جارو کشیدن و شستن ظرفها کارهای اصلی هستند که مردها نمیتوانند با انجام آن رضایت همسرشان را جلب کنند.
درست مرتب نکردن کوسنهای روی مبل، بد صاف کردن روتختی و تمیز کردن روی کابینتها هم کارهایی است که مردها قادر به انجام درست آن نیستند.
محقق این تحقیق که بر روی ۲۰۰۰ زن انجام گرفته بود میگوید، «مردهای امروزی خیلی بیشتر از گذشته در کارهای خانه مشارکت میکنند و تقریباً نیمی از زوجها امروزه کارهای خانه را بین خود تقسیم کردهاند. بااینکه برای خانمها غیرممکن است که همه کارها را خودشان انجام دهند اما هنوز هم ایدآلگرا هستند. و اگر کارها با استاندارد مطلوب آنها توسط شوهرانشان انجام نشود، احساس خواهند کرد که خودشان بهتر این کار را تمام میکنند.»

این تحقیق دریافته است که تقریباً نیمی از زنان اظهار داشتند که شوهرانشان خیلی وقتها در شستن ظرفها کمک میکنند اما کارشان را با تمیز کردن کناره سینک و کابینتها تمام نمیکنند.
خانمها ادعا میکنند که شوهرانشان کارهای خانه را سرسری انجام میدهند و آنها مجبور میشوند آن کارها را از اول انجام دهند.
یک سوم این زنان عنوان کردند که شوهرانشان هیچوقت کوسنهای به هم ریخته روی مبل را مرتب نمیکنند و ۳۲ درصد از زنان هم ادعا کردند که شوهرانشان هیچوقت تختخواب را مرتب نمیکنند.
۲۸ درصد از زنان اظهار داشتند که شوهرشان با رضایت خاطر شبها شام درست میکند اما بعد آشپزخانه را در وضعیتی رها میکنند که تمام آن پر از ظرف کثیف میشود.

اما باوجود این یافتهها، دو سوم این زنان قبول کردند که همسرانشان صادقانه دوست دارند که در کارها کمک کنند و ۴ زوج از هر ۱۰ زوج امروزه کارهای خانه را بین خود تقسیم کردهاند.
این تحقیق همچنین دریافته است که یک پنجم مردها حتی از این واقعیت که کارهای خانه را بد انجام میدهند آگاه نیستند -- و نیمی از زنان می گویند که اصلاً حوصله بحث کردن در این رابطه را با شوهرانشان ندارند!

لباسهای کثیف هم مشکلات زیادی ایجاد میکند - چون مردها لباسها را بعد از شستن رویهمرویهم روی رختآویز آویزان میکنند و به همین دلیل لباسها خشک نمیشوند و به ندرت لباسهای تیره و روشن را از هم جدا میکنند.
درمورد شستن ظرفها هم مردها ترجیح میدهند ظرفها را بعد از شستن روی هم تلنبار کنند و یا اگر از ماشین ظرفشویی استفاده میکنند، آنقدر ظرف در آن میچینند که هیچکدام درست تمیز نمیشود.

حتی جاروبرقی کشیدن آنها هم خانمها را راضی نمیکند زیرا خانمها اعتقاد دارند که شوهرانشان فقط وسط فرش را جارو میزنند و هیچ نگاهی به زیر مبلها و گوشههای اتاق نمیاندازند و بعد از آن هم با کفشهای کثیف روی فرش راه میروند.
محقق این تحقیق میگوید، «دو سوم خانمها از اینکه شوهرانشان در کارهای خانه مشارکت میکند بسیار خرسند هستند و از اینکه مجبور نیستند به تنهایی کارهای خانه را انجام دهند راضیاند. اما بااینحال نمیتوانند دست از انتقاد از تلاشهای آنها بردارند.
احتمالاً به این دلیل است که مردان به اندازه خانمها توجه ندارند و نمیدانند که تمیز کردن و تمیز نگه داشتن خانه چقدر سخت است.»
و باوجود اینکه به طور متوسط تقریباً یک هفته کامل در سال را به انجام دوباره کارهایی که شوهرانشان انجام دادهاند میگذرانند، اما باینحال از مشارکت آنها راضیاند.
20 کاری که آقایان متاهل قادر نیستند درست انجام دهند
1 - دستمال کشیدن کابینتهای کناره سینک بعد از شستن ظرفها
2 - مرتب کردن کوسنهای روی مبل
3 - مرتب کردن روتختی
4 - تمیز کردن اجاق گاز
5 - مرتب کردن بالشتهای روی تخت
6 - صاف کردن ملحفه روی تخت
7 - مرتب قرار دادن وسایل در کمد
8 - گذاشتن وسایل سر جای اولیه خود
9 - با فاصله پهن کردن لباسهای شسته شده روی رختآویز
10 - جمع کردن ظرفهای شستهشده
11 - جاروبرقی کشیدن - فقط وسط اتاق را جارو میکشند و نه گوشههای آن را
12 - شستن ظرفها - لیوانهای کثیف را فراموش میکنند
13 - جدا کردن لباسهای تیره و روشن موقع شستن لباسهای کثیف
14 - جفت کردن جورابها بعد از شستن آنها
15 - کفش پوشیدن در خانه بعد از جارو کشیدن
16 - تلنبار کردن ظرفهای کثیف روی کابینتها
17 - نتکاندن لباسهای شستهشده موقع پهن کردن آنها
18 - تا کردن درست لباسهای شستهشده
19 - مرتب چیدن کوسنهای روی تخت بعد از مرتب کردن آن
20 - بیش از اندازه پر کردن ماشین ظرفشویی
مردمان