شنیدن این موضوع که خانمی بعد از زایمان دچار افسردگی شده عجیب نیست اما در رابطه با آقایان چطور؟ تعجب نکنید، این موضوع حقیقت دارد. آمار نشان میدهد حدود ۴ درصد از مردان نیز بعد از زایمان همسرشان دچار افسردگی میشوند. وظایف جدید، از دست دادن توجه کامل همسر به خود و پدر شدن مسائل آسانی نیستند که بتوان به سادگی با آنها کنار آمد


شنیدن این موضوع که خانمی بعد از زایمان دچار شده عجیب نیست اما در رابطه با آقایان چطور؟ تعجب نکنید، این موضوع حقیقت دارد. آمار نشان میدهد حدود ۴ درصد از مردان نیز بعد از زایمان همسرشان دچار افسردگی میشوند. وظایف جدید، از دست دادن توجه کامل همسر به خود و پدر شدن مسائل آسانی نیستند که بتوان به سادگی با آنها کنار آمد.

افسردگی پدرانه چیست؟
معمولا آقایانی که بعد از زایمان همسر و ورود او به خانه همراه نوزاد کوچکش دچار میشوند، رفتارشان با قبل متفاوت است. در این مردان استرس نامعمولی وجود دارد که باعث میشود با کوچکترین مسئله از کوره دربروند و عصبانی شوند. البته افسردگی پدرانه همیشه خود را اینگونه بروز نمیدهد. برخی پدرها در این دوران به خصوص اگر تا پیش از آن اهل بگو و بخند و شوخی بودهاند، کمی آرامتر میشوند. به جای خندههای از ته دل تنها لبخندی روی لبانشان نقش میبندد و ساکتترند. حتی ممکن است اشتهایشان را از دست بدهند و احساس خستگی و بیخوابی کنند. دلیل افسردگی پدرانه نداشتن اعتماد به نفس و تلقین ناتوانی در نگهداری از فرزند است. به عبارت دیگر مردان مبتلا به این حالت هنوز نمیتوانند بپذیرند پدر شدهاند و تعهد پدرانه داشتن در قبال فرزند را نمیپذیرند. گروهی از آقایان حتی جرات دست زدن به فرزند را هم ندارند. آنها نمیتوانند باور کنند چه اتفاقی افتاده و چون احساس میکنند این فرزند را دوست ندارند دائم احساس گناه دارند و خود را مقصر میدانند و این موضوع خود باعث تشدید افسردگی آنها میشود.
چرا برخی پدرها افسرده میشوند؟
این موضوع طبیعی است. برخلاف مادر، پدر در طول بارداری همسر نمیتواند تغییرات را حس کند. تولد فرزند برای آنها به ناگاه اتفاق میافتد و دچار شوک احساسی قوی میشوند. پدرشدن به معنی تغییر است. مردها با تولد فرزند به این نتیجه میرسند که مسئول موجودی از گوشت و خون خود هستند و باید امنیت او را تامین کنند. بنابراین شروع میکنند به استفاده از جملات بایددار و خود را تحت فشار میگذارند تا بهترین باشند اما به هر حال انسان جایزالخطاست. اشتباهات و سرزنش اطرافیان باعث میشود احساس بیفایدگی کنند. از سوی دیگر متوجه این مسئله میشوند که همسرشان مانند قبل به آنها توجه ندارد و بیشتر توجهش به نوزاد است. این مسائل در کنار هم چرخه معیوبی میسازد که در نهایت سبب افسردگی پدرها میشود.
چگونه خود را از شر پدرانه رها کنیم؟
در درجه اول بهترین راهحل، گفتوگوست. با همسر، خانواده، دوستان و پزشکتان درباره مسئلهای که دارید صحبت کنید. مطمئن باشید بسیاری از مشکلات با حرفزدن برطرف میشود. راهحل دوم نگهداری از فرزند است. اگر احساس میکنید این کار از شما برنمیآید، آرامآرام از کارهای کوچک شروع کنید. میتوانید شیر او را آماده کنید و به مادرش بدهید تا به نوزاد بدهد. میتوانید پوشک او را بیاورید تا مادر نوزاد را تمیز کند یا حتی همراه با همسرتان او را به حمام ببرید. به مرور زمان انجام این کارهای کوچک باعث افزایش حس پدرانه در شما میشود و زمانی میرسد که حس میکنید به اندازه مادر برای فرزندتان اهمیت دارید.
مجله شهرزاد